........................................................................................
คำชี้แจง
  1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
              2. อ่านคำตอบให้แน่ใจก่อน แล้วจึงตอบ
              3. ในแต่ละข้อสามารถตอบได้ ข้อละ 1 ครั้งเท่านั้น
........................................................................................

1. ประเทศใดเป็นผู้คิดริเริ่มกีฬาบาสเกตบอลเป็นประเทศแรก

            ก. จีน
            ข. สหรัฐอเมริกา
            ค. เยอรมนี
            ง. อังกฤษ

2. ใครเป็นผู้คิดกีฬาบาสเกตบอลเป็นคนแรก   

            ก. ดร. ฟีบา 
            ข. ดร. ลูเธอร์ กูลิก  
            ค. ดร. เจมส์ เอ. เนสมิท
            ง. สมาคมวายเอ็มซีเอ 


3. นายนพคุณ พงษ์สุวรรณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่วงการ
     กีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยด้านใด


           
ก. แปลกติกาบาสเกตบอล  
            ข. ปรับปรุงกติกาบาสเกตบอล
            ค. นำกีฬาบาสเกตบอลเข้ามาเผยแพร่
            ง. จัดตั้งสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
.
4. จุดมุ่งหมายสำคัญของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลตรงกับข้อใด

            ก.การวิ่ง  
            ข. การเลี้ยงลูก 
            ค. การยิงประตู  
            ง. การรับ – ส่งลูก

5. การเล่นกีฬาบาสเกตบอลในครั้งเริ่มแรก มีจำนวนผู้เล่นทั้งหมดจำนวนกี่คน

            ก. ๘ คน  
            ข. ๑๒ คน
            ค. ๑๕ คน  
            ง.
๑๘ คน

6. การเล่นกีฬาบาสเกตบอลแต่ละทีมในปัจจุบัน มีผู้เล่นที่ลงเล่นข้างละกี่คน

            ก. ๕ คน  
            ข. ๗ คน
            ค. ๙ คน  
            ง. ๑๑ คน  


7. การปรับปรุงแก้ไขกติกาการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลครั้งใหญ่จนเป็น
    ที่รู้จัก และแพร่หลาย ไปทั่วโลก เป็นการปรับปรุงเพื่อใช้ในการแข่งขัน
    กีฬาโอลิมปิกครั้งที่เท่าไร  

            ก. ครั้งที่ ๘
            ข. ครั้งที่ ๙
            ค. ครั้งที่ ๑๐
            ง. ครั้งที่ ๑๑

8. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์โดยตรงของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

            ก. ช่วยฝึกให้มีน้ำใจนักกีฬา  
            ข. ช่วยให้มีอารมณ์ดีขึ้น  
            ค. ช่วยส่งเสริมให้มีเพื่อนมากขึ้น
            ง.
ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง
 
9. ลูกบาสเกตบอลที่ทำด้วยหนัง เหมาะสำหรับใช้เล่นที่ไหน

            ก. สนามพื้นไม้ในร่ม  
            ข. สนามพื้นไม้กลางแจ้ง
            ค. สนามพื้นซีเมนต์ในร่ม 
            ง. สนามพื้นซีเมนต์กลางแจ้ง

10. ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เพื่อความสนุกสนาน ผู้เล่นซึ่งมีความสามารถ
       ดีกว่า ผู้เล่นคนอื่นควรปฏิบัติตรงกับข้อใด

            ก. สุภาพทั้งกิริยา ท่าทาง และวาจา
            ข.สอนผู้เล่นคนอื่น ๆ ขณะกำลังแข่งขัน
            ค. แต่งกายให้แตกต่างจากผู้เล่นอื่น เพื่อให้เห็นเด่นชัด
            ง. ประคองการเล่นให้ฝ่ายตรงข้าม และผู้เล่นทุกคนเล่นไป
                     ด้วยกันได้