นายสหะชัย แสงสุนทร

ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

                                                
                                                ประวัติการศึกษา   
      ปริญญาตรีการศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ
      วิชาเอก พลศึกษา  รุ่น 2522
                                ประวัติการปฏิบัติราชการ
 
1. อดีตรองหัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2 และหัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันติราษฎร์
      วิทยาลัย พญาไท กรุงเทพ ฯ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
  2. อดีตหัวหน้าหมวดพลานามัย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ
  3. อดีตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
  4. ปัจจุบัน รับราชการครู  อันดับ ค.ศ.4
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
      จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  5. หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
      จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  6. เป็นผู้จัดทำ Website โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ (www.bkps.ac.th)
  7. เป็นผู้ดูแลระบบ Network (Lan ) และการใช้งาน Internet ในโรงเรียน
  8. เป็นผู้ดูแลระบบ e-learning การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Internet
      ด้วยโปรแกรม  Moodle

                                                        ความสามารถพิเศษ
 1.  เป็นกรรมการผู้ตัดสินวอลเลย์บอล  ของสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 2.  เป็นกรรมการผู้ตัดสินบาสเกตบอล  ของสมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 3.  เป็นกรรมการผู้ตัดสินวอลเลย์บอล และบาสเกตบอล  ของกรมพลศึกษา
 4.  เป็นกรรมการผู้ตัดสินวอลเลย์บอล และบาสเกตบอล  ของกรุงเทพมหานคร
 5.  เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อกีฬามหาวิทยาลัย
 6.  เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรุงเทพมหานคร
 7.  เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลของกรุงเทพมหานคร และกรมพลศึกษา
 8.  เป็นโค้ชวอลเลย์บอลชาย และหญิงโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย กรุงเทพ ฯ  
 9.  เป็นโค้ชวอลเลย์บอลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เขต 10 กรุงเทพมหานคร
10.  เป็นโค้ชบาสเกตบอล โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย กรุงเทพ ฯ
11. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Authorware,photoshop
       Flash , Swish , dreamweaver และอื่น ๆ
12. เป็นวิทยากรให้การอบรมการสร้าง website ด้วยโปรแกรม  dreamweaver cs6
13. เป็นวิทยากรให้การอบรมการตกแต่งภาพ ด้วยโปรแกรม photoshop cs6
14. เป็นวิทยากรให้การอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิก ( E-BOOK) ด้วยโปรแกรม
       Flip Album Pro 6
15. เป็นวิทยากรให้การอบรมการสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม

       Authoware 7
16. เป็นวิทยากรให้การอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน e-learning ด้วยโปรแกรม
        Moodle ผ่านระบบ Internet
17.เป็นผู้จัดทำ Website ของโรงเรียน (www.bkps.ac.th) , เป็นผู้ดูแลระบบ Network
      (Lan ) , เป็นผู้ดูแล จัดทำ และติดตั้งระบบProxy Server Internet   และ  Log file
      ด้วยโปรแกรม FreeBSD - Squid - Chillispot - Webmin - Webalizer - Sarg
      และ phpMyAdmin

                                               การอบรมสัมนา
1. การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 40 ชั่วโมง
2. การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 48 ชั่วโมง
3. อบรมช่างซ่อมคอมพิวเตอร์หลักสูตร 120 ชั่วโมง
4. อบรมช่างซ่อมคอมพิวเตอร์หลักสูตร 128ชั่วโมง