แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา               สาระที่ ๓             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่องทักษะรวม (เล่นลูกมือล่าง มือบนและการเสิร์ฟ)        เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................................................................

๑. สาระสำคัญ
          การฝึกทักษะรวม (เล่นลูกด้วยมือล่าง ด้วยมือบน และการเสิร์ฟ) เป็นการนำเอาทักษะ
พื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอลมาใช้ในลักษณะสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพราะการแข่งขันจำเป็น
อย่างยิ่ง
ที่จะต้องนำทักษะดังกล่าวมาใช้ผสมผสานกันตามความเหมาะสม อีกทั้งการแข่งขัน
ยังช่วยเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกาย ทางจิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา
ความสามัคคี และนำกิจกรรมไปใช้เป็นสื่อในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          สามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเสิร์ฟ การเล่นลูกด้วยมือล่าง และมือบนที่สัมพันธ์กันได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ ปฏิบัติกิจกรรมการเล่นลูกด้วยมือล่างได้
          ๓.๒ ปฏิบัติกิจกรรมการเล่นลูกด้วยมือบนได้
          ๓.๓ ปฏิบัติกิจกรรมการเล่นลูกด้วยการเสิร์ฟได้

๔. สาระการเรียนรู้
          ๔.๑ การเล่นลูกด้วยมือล่าง
          ๔.๒ การเล่นลูกด้วยมือบน
          ๔.๓ การเล่นลูกด้วยการเสิร์ฟ
          ๔.๔ วิธีการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ การตัดสิน และการบันทึกผลการแข่งขัน
          ๔.๕ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๔ อยู่ในใบบันทึกผลการแข่งขัน และเนื้อหาความรู้ที่ ๑๑.๑
                  เรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ ดังแนบอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้

๕. กิจกรรมการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที)
                ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอนแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มสำรวจรายชื่อ
                          ความสะอาด สุขภาพและเครื่องแต่งกายของนักเรียนทุกคนในกลุ่มเพื่อ
                          เตรียมความพร้อม และความปลอดภัย


                ๕.๑.๒ นักเรียนทุกกลุ่มบริหารร่างกาย โดยการวิ่งรอบสนามวอลเลย์บอลจำนวน
                          ๑ รอบ พร้อมทั้งบริหารหัวไหล่ แขน และข้อมือ เพื่อเตรียมความพร้อม
                          ในการเรียนการสอน และเพื่อป้องกันการบาดเจ็บขณะเล่น หรือฝึกปฏิบัติ
                          ที่อาจเกิดขึ้นได้
          ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที)
                ๕.๒.๑ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ในการชม หรือแข่งขัน
                          วอลเลย์บอลว่าต้องใช้ทักษะใดบ้างในการแข่งขัน และชี้ให้เห็นถึงหน้าที่ของ
                          ผู้เล่นในตำแหน่ง ต่าง ๆ ประโยชน์และความสำคัญของทักษะพื้นฐานต่าง ๆ
                          ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในคาบเรียนที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้ในการแข่งขัน
                ๕.๒.๒ ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถร่วมอธิบาย สาธิตวิธีการเล่น
                          กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ การตัดสิน การบันทึกผลการแข่งขัน
                          วอลเลย์บอล ๒ : ๒ และเนื้อหาความรู้ที่ ๑๑.๑ เรื่องการเล่นวอลเล่ย์บอล
                          ๒ : ๒ ดังแนบอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนทุกคนได้ชม
                          โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแล ช่วยเหลือ แนะนำ อธิบาย พร้อมสาธิตร่วมกับ
                          นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติ
                          ได้อย่างถูกต้อง
          ๕.๓ ขั้นฝึก (๕ - ๑๐ นาที)
                 ๕.๓.๑ นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๒ คน แยกฝึกปฏิบัติ การเล่นวอลเล่ย์บอล ๒ : ๒
                          ตามตัวอย่าง ข้อ ๕.๒.๒
          ๕.๔ ขั้นใช้ (๑๕ - ๒๐ นาที)
                นักเรียนทุกกลุ่มแยกฝึกปฏิบัติการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
                ๕.๔.๑ แต่ละกลุ่มแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ กลุ่มละ ๑ ครั้ง
                ๕.๔.๒ ทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสิน ( ผู้ถือตาข่าย ( เชือก ) ๒ คน และผู้บันทึก
                           ผลการแข่งขัน ๑ คน ) กลุ่มละ ๑ ครั้ง
                ๕.๔.๓ ครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือแนะนำ และปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้อง
                          พร้อมทั้งให้คะแนน ร่วมกับนักเรียนขณะแข่งขัน และจากใบบันทึกผล
                          การแข่งขัน
          ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที)
                ๕.๕.๑ นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันอภิปราย ซัก – ถาม แสดงความคิดเห็นและ
                           สรุปความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทักษะการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง การเล่น
                           ลูกบอลด้วยมือบน และการเสิร์ฟลูกบอล
                ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติสุขปฏิบัติ ( ทำความสะอาดร่างกาย เช่นมือ แขน ใบหน้า )


๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
           ๖.๑ เนื้อหาความรู้ที่ ๑๑.๑ เรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒
           ๖.๒ ใบบันทึกผลการแข่งขัน
           ๖.๓ สนามวอลเลย์บอลขนาดเล็กจำนวน ๔ สนาม
           ๖.๔ ตาข่ายความยาวประมาณ ๗ เมตร (เชือก)
           ๖.๕ ลูกวอลเลย์บอล ๕ - ๑๐ ลูก

๗. การวัดผลและการประเมินผล
          ๗.๑ วิธีการวัดผลประเมินผล
                 ๗.๑.๑ บันทึกผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒
          ๗.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล
                ๗.๒.๑ แบบบันทึกผลการแข่งขัน การแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒
          ๗.๓ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
                ๗.๓.๑ เมื่อนักเรียน เรียนจบจุดประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
                          เรื่องทักษะรวมแล้ว นักเรียนได้คะแนนจากแบบบันทึกผลการแข่งขัน
                         วอลเลย์บอล ๒ : ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
          แหล่งข้อมูล นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
          ๘.๑ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น หนังสือจากห้องสมุด หรือ
                จากแหล่งเรียนรู้โดยทั่วไป
          ๘.๒ ชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลตามโอกาสต่างๆ


 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                                     ลงชื่อ........................................ หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                                             (........................................ )
                                                            ............../.............../..............


ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                      
                                ลงชื่อ........................................ รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
                                        (........................................ )
                                       ............../.............../..............


ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
                                       
                                             ลงชื่อ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                    (........................................ )
                                                   ............../.............../..............

 
                               บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑

๑. ผลการสอน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................                                        
     
 ๒. ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                                      
                                                 
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ...................................
                                                                               ( นายสหะชัย แสงสุนทร )
 ใบบันทึกผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)
วันที่ ....................... เดือน .......................พ.ศ.................

ทีม..........................
แข่งขันกับ
ทีม........................
ชื่อผู้เล่น
เลขที่
คะแนน
ชื่อผู้เล่น
เลขที่

  
  ๑....................................

  ๒....................................

  ๓....................................


 ......

 ......

 ......

  ๑        ๑
  ๒       ๒
  ๓        ๓
  ๔       ๔
  ๕       ๕
  ๖        ๖
  ๗       ๗
  ๘       ๘
  ๙       ๙
 ๑๐     ๑๐

 

 
  ๑....................................

  ๒....................................

  ๓....................................

 
......

 ......

 ......

 
                                             สรุปผล ผลการแข่งขัน
ทีมชนะคือ ..............................ด้วยคะแนน ........ต่อ ........
ผู้บันทึกผลการแข่งขันชื่อ ...................................เลขที่ ......................
ผู้ถือตาข่าย ๑.ชื่อ .............................................เลขที่ ......................
                ๒.ชื่อ ............................................เลขที่ ......................

หมายเหตุ  ทีมชนะ = ๕ คะแนน ทีมแพ้ = ๓ คะแนน
               ผู้บันทึก ดี = ๓ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ปรับปรุง = ๑ คะแนน
               ผู้ถือตาข่าย ดี = ๓ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ปรับปรุง = ๑ คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๕ คะแนน

*********************************************************

เนื้อหาความรู้ที่ ๑๑.๑
เรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒

จุดประสงค์
          เพื่อฝึกทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง การเล่นลูกด้วยมือบน การเสิร์ฟ
ให้สัมพันธ์กัน
วิธีเล่นและกติกาการแข่งขัน
๑. ใช้สนามแข่งขันขนาดเล็ก จำนวน ๔ สนาม
๒. การแข่งขันแต่ละคู่ ในแต่ละสนาม ประกอบด้วย
      - ผู้เล่นฝ่ายละ ๒ คน
      - กรรมการตัดสิน ๓ คน ( ผู้ถือตาข่าย ( เชือก ) ๒ คน และผู้บันทึก ๑ คน )
๓. ทีมหนึ่งสามารถเล่นลูกบอลได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
๔. การแข่งขันใช้เฉพาะทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ด้วยมือบน และการเสิร์ฟเท่านั้น
๕. เกมการแข่งขันทีมใดได้คะแนน ๑๐ คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ
๖. การนับคะแนนให้นับคะแนนแบบปิงปอง (ทีมใดทำเสียฝ่ายตรงข้ามได้คะแนน)
ดังรูปที่ 1ก , 1ข , 1ค


รูปที่ ๑ ก
รูปที่ ๑ ข
รูปที่ ๑ ค


แบบฝึกปฎิบัติที่ ๑๑.๑
เรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒

วิธีเล่นและกติกาการแข่งขัน
๑. ใช้สนามแข่งขันขนาดเล็ก จำนวน ๔ สนาม
๒. การแข่งขันแต่ละคู่ ในแต่ละสนาม ประกอบด้วย
      - ผู้เล่นฝ่ายละ ๒ คน
      - กรรมการตัดสิน ๓ คน ( ผู้ถือตาข่าย ( เชือก ) ๒ คน และผู้บันทึก ๑ คน )
๓. ทีมหนึ่งสามารถเล่นลูกบอลได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
๔. การแข่งขันใช้เฉพาะทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ด้วยมือบน และการเสิร์ฟเท่านั้น
๕. เกมการแข่งขันทีมใดได้คะแนน ๑๐ คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ
๖. การนับคะแนนให้นับคะแนนแบบปิงปอง (ทีมใดทำเสียฝ่ายตรงข้ามได้คะแนน)
     ดังภาพตัวอย่างวิดิโอการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ภาพตัวอย่างวิดิโอการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒