แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา               สาระที่ ๓             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน                                  เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................................................................

๑. สาระสำคัญ
          การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนเป็นพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอลขั้นต้นโดยใช้ส่วนของมือ
เสิร์ฟลูกบอล เช่นการแบมือ กำหมัด อีกทั้งช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ทางจิต
ก่อให้เกิดการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไหล่ แขน ข้อมือ ความมีระเบียบวินัย
มีน้ำใจนักกีฬา บุคลิกภาพ สุขนิสัยที่ดี และนำไปใช้ในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          มีทักษะสามารถอธิบาย และสาธิตวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ อธิบายและแสดงท่าทางในการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างได้
          ๓.๒ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไปให้คู่ได้
          ๓.๓ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างกระทบผนังได้
          ๓.๔ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกมือล่างข้ามตาข่ายได้

๔. สาระการเรียนรู้
          ๔.๑ วิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน
          ๔.๒ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนไปให้คู่
          ๔.๓ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนกระทบผนัง
          ๔.๔ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้ามตาข่าย
          ๔.๕ รายละเอียดข้อ ๒.๑ – ๒.๔ อยู่ในใบความรู้ที่ ๑๐.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วย
                 มือบน แบบฝึกปฏิบัติที่ ๑๐.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ดังแนบอยู่
                 ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

๕.กิจกรรมการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที)
                 ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอนแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มสำรวจรายชื่อ
                           ความสะอาด สุขภาพและเครื่องแต่งกายของนักเรียนทุกคนในกลุ่มเพื่อ
                           เตรียมความพร้อม และความปลอดภัย


               ๕.๑.๒ นักเรียนทุกกลุ่มบริหารร่างกาย โดยการวิ่งรอบสนามวอลเลย์บอลจำนวน
                         ๑ รอบ พร้อมทั้งบริหารหัวไหล่ แขน และข้อมือ เพื่อเตรียมความพร้อม
                         ในการเรียนการสอน และเพื่อป้องกันการบาดเจ็บขณะเล่น หรือฝึกปฏิบัติ
                         ที่อาจเกิดขึ้นได้
          ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที)
                ๕.๒.๑ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ในการชมการแข่งขัน หรือเล่น
                          ลูกบอลด้วยการเสิร์ฟมือบนในลักษณะต่างๆ พร้อมสาธิตและชี้ให้เห็นถึง
                          ประโยชน์ ความสำคัญของทักษะที่ทุกคนควรทราบและเป็นพื้นฐานต่อไป
                
               ๕.๒.๒ นักเรียนชมการสาธิตวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ตามเนื้อหาความรู้
                          ที่ ๑๐.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้
                          นักเรียนที่มีความสามารถ เป็นผู้นำในการสาธิตวิธีการเสิร์ฟลูกบอล
                          ด้วยมือบน โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำ และร่วมสาธิต
                          เสริมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

          ๕.๓ ขั้นฝึก (๑๕- ๒๐ นาที)
                ๕.๓.๑ นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่มๆละ ๑๐ คน แต่ละกลุ่มศึกษาแบบฝึกปฏิบัติที่
                         ๑๐.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน
                         ๑) แบบฝึกที่ ๑ เรื่องเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนไปให้คู่
                         ๒) แบบฝึกที่ ๒ เรื่องเสิร์ลูกบอลด้วยมือบนกับกำแพง
                         ๓) แบบฝึกที่ ๓ เรื่องเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้ามตาข่าย ดังแนบ
                              อยู่ท้ายแผนการสอนที่ ๑๐
                              จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกแบบฝึกกลุ่มละ ๒ แบบ ฝึกปฏิบัติ
                              โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแล ช่วยเหลือ แนะนำ และปรับปรุง
                              แก้ไข ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง จนนักเรียน
                              สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
          ๕.๔ ขั้นใช้ (๕ – ๑๐ นาที)
                ๕.๔.๑ นักเรียนทั้ง ๔ กลุ่ม แข่งขันเกม “ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้ามตาข่าย “
                           โดยใช้แบบฝึกที่ ๓ เรื่องเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้ามตาข่าย เป็นเกมแข่งขัน
                           ระหว่างกลุ่ม การแข่งขันเน้นความสนุกสนาน ความปลอดภัย ความมีน้ำใจ
                           นักกีฬา ความซื่อสัตย์ โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำ และ
                           ตัดสินผลการแข่งขันร่วมกับนักเรียน          ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที)
                ๕.๕.๑ นักเรียนระดมสมองอภิปราย ซัก-ถาม แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้
                          ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน โดยครูผู้สอนร่วมให้คำชี้แนะ
                          เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
                ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติสุขปฏิบัติ (ทำความสะอาดร่างกาย เช่น มือ แขน และใบหน้า)

๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
          ๖.๑ เนื้อหาความรู้ที่ ๑๐.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน
          ๖.๒ แบบฝึกปฏิบัติที่ ๑๐.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน
          ๖.๓ ลูกวอลเลย์บอล ๒๐ - ๒๕ ลูก
          ๖.๔ สื่อ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley

๗. การวัดผลและการประเมินผล
          ๗.๑ วิธีการวัดผลประเมินผล
                ๗.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน
          ๗.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล
                ๗.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน
          ๗.๓ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
                ๗.๓.๑ เมื่อนักเรียน เรียนจบจุดประสงค์ตามแผนการสอนที่ ๑๐ เรื่องการเสิร์ฟ
                          ลูกบอลด้วยมือบนแล้ว นักเรียนได้คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรม
                          การเข้าร่วมกิจกรรมการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
                          จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
     แหล่งข้อมูล นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
          ๘.๑ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley
                 เรื่องการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน
          ๘.๒ ห้องสมุดโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ , ห้องศูนย์เทคโนโลยีและ
                 สารสนเทศ , ร้าน Internet , Internet ที่บ้านหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
                 ที่สามารถค้นคว้าได้สะดวก
          ๘.๓ หนังสือการศึกษา และตำราการเล่น วอลเลย์บอลจากแหล่งเรียนรู้ทั่วๆไป
          ๗.๔ หาเวลาว่างในช่วงพัก หรือหลังเลิกเรียนแล้ว ฝึกฝนทักษะการเสิร์ฟลูกบอล
                 ด้วยมือบน เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ


 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                                     ลงชื่อ........................................ หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                                             (........................................ )
                                                            ............../.............../..............


ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                      
                                ลงชื่อ........................................ รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
                                        (........................................ )
                                       ............../.............../..............


ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
                                       
                                             ลงชื่อ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                    (........................................ )
                                                   ............../.............../..............

 
                               บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

๑. ผลการสอน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................                                        
     
 ๒. ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                                      
                                                 
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ...................................
                                                                               ( นายสหะชัย แสงสุนทร )
 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)
เรื่อง..................................ชั้น.......................กลุ่มที่.........
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............
คำชี้แจง พิจารณาใส่คะแนน ( ๓,๒,๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรงกับการปฏิบัติกิจกรรม
ตามเกณฑ์การประเมิน
ชื่อ-สกุล
เลขที่
พฤติกรรมการประเมิน
หมายเหต


๓๐
๑.
                        เกณฑ์คะแนน
การประเมิน
๓ =ดี
๒ =ปานกลาง
๑ =ปรับปรุง
--------------
เกณฑ์การผ่าน
ได้คะแนน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
( ไม่น้อยกว่า๑๕คะแนน )

๒.
                       
๓.
                       
๔.
                       
๕.
                       
๖.
                       
๗.
                       
๘.
                       
๙.
                       
๑๐.
                       
๑๑.
                       
๑๒.
                       
หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ครูผู้สอน นักเรียน เพื่อน ตามความเหมาะสม

                                                                ลงชื่อ..............................ผู้ประเมิน
                                                                         ลงชื่อ..............................ผู้สอน
เนื้อหาความรู้ที่ ๑๐.๑
เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยลูกมือบน

๑. ผู้เล่นยืนในเขตเสิร์ฟ หันหน้าเข้าหาตาข่าย ถือลูกบอลไว้ด้วยมือ
ทั้งสองข้าง เท้าแยกประมาณ ๑ ช่วงไหล่ถ้าเสิร์ฟด้วยมือขวา
ให้ยืนเท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวา ย่อเข่าเล็กน้อยยกแขนข้างที่จะใช้
ตีบอลขึ้นพับข้อศอก และเงื้อไปทางด้านหลัง
๒.โยนลูกบอลขึ้นสูงจากมือประมาณ ๒ - ๓ ฟุต ( ไม่ควรโยนสูงนัก )
เอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อย
๓.เหวี่ยงแขนข้างที่ใช้ตีมาข้างหน้า ให้ฝ่ามือหรือกำปั้นปะทะลูกบอล
ที่กำลังลอย ตบลงบริเวณกลางลูกบอลหรือค่อนลงมาใต้ลูกบอล
๔.หลังจากมือปะทะลูกบอลแล้ว ให้ปล่อยแขนไปตามแรงส่งเล็กน้อย
ดังรูปที่ ๑ ก – ๑ ค

๑. ผู้เล่นยืนในเขตเสิร์ฟ หันหน้าเข้าหาตาข่าย ถือลูกบอล
ไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง เท้าแยก
ประมาณ ๑ ช่วงไหล่ถ้าเสิร์ฟ
ด้วยมือขวา ให้ยืนเท้าซ้ายอยู่
หน้า เท้าขวา ย่อเข่าเล็กน้อย
2. ยกแขนข้างที่จะใช้ตีบอลขึ้น
พับข้อศอก และเงื้อไปทางด้านหลัง
โยนลูกบอลขึ้นสูงจากมือประมาณ
๒ - ๓ ฟุต ( ไม่ควรโยนสูงนัก )
เอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อย
3. เหวี่ยงแขนข้างที่ใช้ตีมาข้างหน้า
ให้ฝ่ามือ หรือกำปั้นปะทะลูกบอลที่
กำลังลอย ตบลงบริเวณกลางลูกบอล
หรือค่อนข้างลงมา ใต้ลูกบอล
หลังจากปะทะลูกบอลแล้ว ให้ปล่อย แขนไปตามแรงส่งเล็กน้อย
          
รูปที่ ๑ ก
รูปที่ ๑ ข
รูปที่ ๑ ค


แบบฝึกปฎิบัติที่ ๑๐.๑
เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน

แบบฝึกที่ ๑
เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนไปให้คู่
วิธีฝึก ใช้ผู้ฝึก ๒ คน ยืนห่างกันประมาณ ๕ - ๗ เมตร
เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน กลับไปกลับมา ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๒


๑. ใช้ผู้ฝึก ๒ คน ยืนห่างกัน
ประมาณ ๕ - ๗ เมตร
๒. เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน กลับไปกลับมา
รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerแบบฝึกที่ ๒
เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนกับผนัง

วิธีฝึก ใช้ผู้ฝึก ๒ คน เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนกับผนัง
คนละ ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกัน ดังรูปที่ ๒.๑ - ๒.๒

๑. ใช้ผู้ฝึก ๒ คน เสิร์ฟ
ลูกบอลด้วยมือบนกับผนัง
๒. แต่ละคนเสิร์ฟลูกบอล
คนละ ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกัน
รูปที่ ๒.๑
รูปที่๒.๒Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerแบบฝึกที่ ๓
เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้ามตาข่าย

วิธีฝึก ผู้ฝึกจับคู่กันอยู่คนละแดน เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน
ข้ามตาข่าย กลับไป กลับมา ดังรูปที่ ๓.๑ - ๓.๓

๑. ผู้ฝึกจับคู่กันอยู่คนละแดน
คนที่ ๑ เสิร์ฟลูกบอลด้วย
มือบน ข้ามตาข่ายไปให้คู่
๒.คู่จับลูกบอลแล้วปฏิบัติเช่น
เดียวกัน กลับไป-กลับมา
อย่างต่อเนื่อง ๑๐ - ๑๕ ครั้ง
รูปที่ ๓.๑
รูปที่๓.๒Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เนื้อหาความรู้ที่ ๑๐.๒

เกมการแข่งขันเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน

ใช้แบบฝึกที่ ๓ เป็นเกมเพื่อการแข่งขันระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่มที่ชนะคือ
กลุ่มที่สามารถเสิร์ฟลูกบอลข้ามตาข่ายครบทุกคน และมีคะแนนรวมมากที่สุด
วิธีเล่น
๑.เสิร์ฟทีละกลุ่มโดยยืนอยู่หลังเส้นเสิร์ฟห่างจากตาข่าย ๙ เมตร
๒.เสิร์ฟลูกบอลข้ามตาข่ายให้ไปตกในพื้นที่สนามแดนตรงข้าม
๓.เสิร์ฟลูกบอลคนละ ๑ ครั้ง จนครบผู้เล่นทุกคนของแต่ละกลุ่ม
๔.ลูกบอลข้ามตาข่ายไปตกในเขตพื้นที่สนามแดนตรงข้ามได้ลูกละ ๑ คะแนน
๕.ใช้วิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน
๖. ห้ามเหยียบเส้นเสิร์ฟขณะเสิร์ฟลูกบอล
๗.เมื่อเสิร์ฟครบทุกคนแล้ว กลุ่มใดเสิร์ฟได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นกลุ่มชนะ
ดังรูปที่ ๓ ก