แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา               สาระที่ ๓             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง                                   เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................................................................

๑. สาระสำคัญ
          การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างเป็นพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอลขั้นต้น ที่ช่วยเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย ทางจิต ก่อให้เกิดการพัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ไหล่ แขน ข้อมือ
ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา บุคลิกภาพ สุขนิสัยที่ดี และนำไปใช้ในการออกกำลังกาย
ในชีวิตประจำวันได้

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
           รู้ และเข้าใจ วิธีปฏิบัติการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ อธิบายและแสดงท่าทางในการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างได้
          ๓.๒ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไปให้คู่ได้
          ๓.๓ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างกระทบผนังได้
          ๓.๔ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกมือล่างข้ามตาข่ายได้

๔. สาระการเรียนรู้
          ๔.๑ ท่าทางในการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๔.๒ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไปให้คู่
          ๔.๓ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างกระทบผนัง
          ๔.๔ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างข้ามตาข่าย
          ๔.๕ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๔ อยู่ในเนื้อหาความรู้ที่ ๙.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอล
                 ด้วยมือล่าง และแบบฝึกปฏิบัติที่ ๙.๑ เรื่อง แบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
                 ดังแนบอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙

๕. กิจกรรมการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที)
                 ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอนลึก แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มสำรวจ
                           รายชื่อ ความสะอาด สุขภาพ และเครื่องแต่งกายของนักเรียนทุกคนในกลุ่ม
                           เพื่อเตรียมความพร้อม และความปลอดภัยในการเรียน


                  ๕.๑.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มบริหารร่างกายกลุ่มละ ๖ ท่า โดยผลัดกันเป็นผู้นำและ
                            ผู้ตาม ท่าบริหารร่างกายนักเรียนร่วมกันคิดขึ้นเอง หรือศึกษาจากใบความรู้
                            ที่ ๒.๒ เรื่องท่าบริหารร่างกายในคาบเรียนที่ผ่านมา
          ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที)
                 ๕.๒.๑ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ในการชมการแข่งขัน หรือเล่น
                           ลูกบอลด้วยการเสิร์ฟมือล่างลักษณะต่างๆ พร้อมสาธิต และชี้ให้เห็นถึง
                           ประโยชน์ และความสำคัญของทักษะที่ทุกคนควรทราบ และเป็นพื้นฐานใน
                           การฝึกทักษะอื่นๆต่อไป
                 ๕.๒.๒ นักเรียนชมการสาธิตวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ตามเนื้อหาความรู้
                           ที่ ๙.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้
                           นักเรียนที่มีความสามารถ เป็นผู้นำในการสาธิตวิธีการเสิร์ฟ โดยครูผู้สอน
                           คอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำ และร่วมสาธิต เสริมในส่วนที่ยังไม่
                           สมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
          ๕.๓ ขั้นฝึก (๑๕- ๒๐ นาที)
                 ๕.๓.๑ นักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มๆละ ๑๐ คน ศึกษาแบบฝึกปฏิบัติที่ ๙.๑
                           เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
                           แบบฝึกที่ ๑ เรื่องเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไปให้คู่
                           แบบฝึกที่ ๒ เรื่องเสิร์ลูกบอลด้วยมือล่างกับผนัง
                           แบบฝึกที่ ๓ เรื่องเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างข้ามตาข่าย ที่แนบอยู่ท้าย
                                            แผนการสอนที่ ๙ จากนั้นแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติแบบฝึกตามลำดับ
                                            โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำ และปรับปรุง
                                            แก้ไขในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
                                            จนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
          ๕.๔ ขั้นใช้ (๕ – ๑๐ นาที)
                 ๕.๔.๑ นักเรียนทั้ง ๔ กลุ่ม แข่งขันเกม ” เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง “ โดยใช้
                           แบบฝึกปฏิบัติที่ ๙.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
                           แบบฝึกที่ ๓ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างข้ามตาข่าย เป็นเกมแข่งขันระหว่าง
                           กลุ่ม การแข่งขันเน้นความสนุกสนาน ความปลอดภัย ความมีน้ำใจนักกีฬา
                           ความสามัคคี และการจัดการ โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำ                            และตัดสินผลการแข่งขันร่วมกับนักเรียน
          ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที)
                 ๕.๕.๑ นักเรียนระดมสมองอภิปราย ซัก-ถาม แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้
                            ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง และเกมการแข่งขัน โดย
                            ครูผู้สอนร่วมให้คำชี้แนะเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
                 ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติสุขปฏิบัติ (ทำความสะอาดร่างกาย เช่น มือ แขน และใบหน้า)๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
          ๖.๑ เนื้อหาความรู้ที่ ๙.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๖.๒ แบบฝึกปฏิบัติที่ ๙.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๖.๓ ลูกวอลเลย์บอล ๒๐ - ๒๕ ลูก
          ๖.๔ สื่อ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley

๗. การวัดผลและการประเมินผล
          ๗.๑ วิธีการวัด / สิ่งที่วัด
                 ๗.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๗.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล
                 ๗.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๗.๓ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
                ๗.๓.๑ เมื่อนักเรียน เรียนจบจุดประสงค์ตามแผนการสอนที่ ๙ เรื่องการเสิร์ฟ
                          ลูกบอลด้วยมือล่างแล้ว นักเรียนได้คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรม
                          การเข้าร่วมกิจกรรมการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
                          จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
          แหล่งข้อมูล นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
          ๘.๑ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley
                 เรื่องการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๘.๒ ห้องสมุดโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ , ห้องศูนย์เทคโนโลยีและ
                 สารสนเทศ , ร้าน Internet , Internet ที่บ้านหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
                 ที่สามารถค้นคว้าได้สะดวก


 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                                     ลงชื่อ........................................ หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                                             (........................................ )
                                                            ............../.............../..............


ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                      
                                ลงชื่อ........................................ รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
                                        (........................................ )
                                       ............../.............../..............


ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
                                       
                                             
                                             ลงชื่อ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                    (........................................)
                                                   ............../.............../..............

 
                               บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙

๑. ผลการสอน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................                                        
     
 ๒. ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                                      
                                                 
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ...................................
                                                                               ( นายสหะชัย แสงสุนทร )
 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)
เรื่อง..................................ชั้น.......................กลุ่มที่.........
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............
คำชี้แจง พิจารณาใส่คะแนน ( ๓,๒,๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรงกับการปฏิบัติกิจกรรม
ตามเกณฑ์การประเมิน
ชื่อ-สกุล
เลขที่
พฤติกรรมการประเมิน
หมายเหต


๓๐
๑.
                        เกณฑ์คะแนน
การประเมิน
๓ =ดี
๒ =ปานกลาง
๑ =ปรับปรุง
--------------
เกณฑ์การผ่าน
ได้คะแนน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
( ไม่น้อยกว่า๑๕คะแนน )

๒.
                       
๓.
                       
๔.
                       
๕.
                       
๖.
                       
๗.
                       
๘.
                       
๙.
                       
๑๐.
                       
๑๑.
                       
๑๒.
                       
หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ครูผู้สอน นักเรียน เพื่อน ตามความเหมาะสม

                                                                 ลงชื่อ..............................ผู้ประเมิน
                                                                         ลงชื่อ..............................ผู้สอน
เนื้อหาความรู้ที่ ๙.๑
เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง

๑. การยืน หันลำตัวด้านซ้ายเข้าหาตาข่าย ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า
ขนานกับเส้นหลังเท้าขวาอยู่ข้างหลัง ( เสิร์ฟด้วยมือขวา )
แยกเท้าห่างกันประมาณ ๑ ช่วงไหล่ย่อเข่าเล็กน้อย
๒. ถือลูกบอลด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ( มือซ้ายข้างเดียวกับเท้าหน้า )
๓. มือที่จะตีลูกบอลเหวี่ยงไปข้างหลัง (กำมือหรือแบมือ)
๔. โยนลูกบอลขึ้นสูงจากมือประมาณ ๑ - ๒ ฟุต
๕. เหวี่ยงแขนข้างที่ใช้ตีเข้าปะทะลูกบอลบริเวณใต้ลูกบอล หลังจากปะทะ
ลูกบอลแล้ว ให้ปล่อยแขนไปตามแรงส่ง ดังรูปที่ ๑ ก – ๑ ค

๑. การยืน หันลำตัวด้านซ้าย
เข้าหาตาข่าย ก้าวเท้าซ้ายไป
ข้างหน้าขนานกับเส้นหลัง
เท้าขวาอยู่ข้างหลัง
( เสิร์ฟด้วยมือขวา)
แยกเท้าห่างกันประมาณ
๑ ช่วงไหล่ย่อ เข่าเล็กน้อย
2. โยนลูกบอลขึ้นสูงจากมือ ประมาณ๑-๒ ฟุตถือลูกบอล
ด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดมือที่
จะตีลูกบอลเหวี่ยงไปข้าง
หลัง(กำมือหรือแบมือ)
3. เหวี่ยงแขนข้างที่ใช้ตี เข้าปะทะลูกบอลบริเวณ
ใต้ลูกบอล หลังจากปะทะ
ลูกบอลแล้วให้ปล่อยแขน
ไปตามแรงส่ง
              
รูปที่ ๑ ก
รูปที่ ๑ ข
รูปที่ ๑ ค

แบบฝึกปฏิบัติที่ ๙.๑
เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง

แบบฝึกที่ ๑
เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไปให้คู่
วิธีปฏิบัติ
ใช้ผู้ฝึก ๒ คน คนหนึ่งโยนลูกบอลแล้วเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไปให้คู่ คู่จับ
ลูกบอลแล้วปฏิบัติเช่นเดียวกัน สลับไป-สลับมา ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๒


๑. ใช้ผู้ฝึก ๒ คน คนหนึ่งโยนลูกบอล
แล้วเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไปให้คู่
๒. คู่จับ ลูกบอลแล้วปฏิบัติเช่น
เดียวกัน สลับไป-สลับมา
รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerแบบฝึกที่ ๒

เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างกับผนัง
วิธีปฏิบัติ
ผู้ฝึกยืนห่างจากผนัง ๕ - ๑๐ เมตร โยนลูกบอลแล้วเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
ให้ลูกบอลกระดอนกับผนัง แล้วจับลูกบอลไว้ ปฏิบัติเช่นนี้ ๕ - ๑๐ ครั้ง
ดังรูปที่ ๒.๑ – ๒.๓


๑. ผู้ฝึกยืนห่างจากผนัง
๕ - ๑๐ เมตร
๒. โยนลูกบอลแล้วเสิร์ฟ
ลูกบอลด้วยมือล่าง
ให้ลูกบอลกระดอนกับผนัง
๓.เมื่อลูกบอลกระดอนกลับมา
ให้จับลูกบอลไว้ ปฏิบัติเช่นนี้
๕ - ๑๐ ครั้ง
รูปที่ ๒.๑
รูปที่๒.๒
รูปที่๒.๓Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerแบบฝึกที่ ๓

เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างข้ามตาข่าย
วิธีปฏิบัติ
ผู้ฝึกจับคู่กันอยู่คนละแดน คนหนึ่งโยนลูกบอลแล้วเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง
ข้ามตาข่ายไปให้คู่ คู่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน กลับไป-กลับมา ดังรูปที่ ๓.๑ – ๓.๒

๑. ผู้ฝึกจับคู่กันอยู่คนละแดน คนหนึ่งโยนลูกบอลแล้วเสิร์ฟลูกบอล
ด้วย มือล่าง ข้ามตาข่ายไปให้คู่
๒.คู่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
กลับไป-กลับมาอย่างต่อเนื่อง
๑๐ - ๑๕ ครั้ง
รูปที่ ๓.๑
รูปที่๓.๒Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเนื้อหาความรู้ที่ ๙.๒

เกมการแข่งขันเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง

ใช้แบบฝึกที่ ๓ เป็นเกมเพื่อแข่งขันระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่มที่ชนะคือ
กลุ่มที่สามารถเสิร์ฟลูกบอลข้ามตาข่ายครบทุกคน และมีคะแนนรวมมากที่สุด
วิธีเล่น
- พื้นสนามทำช่องสี่เหลี่ยม ๖ ช่อง แต่ละช่องกำหนดระดับคะแนน ๑ - ๖ คะแนน
ดังรูปที่ ๓ ก
- แต่ละกลุ่มยืนอยู่หลังเส้นเสิร์ฟห่างจากตาข่าย ๙ เมตร
- เสิร์ฟลูกบอลข้ามตาข่ายให้ไปตกในเขตที่กำหนด
- เสิร์ฟลูกบอลคนละ ๑ ครั้ง จนครบผู้เล่นทุกคนของแต่ละกลุ่ม
- ลูกบอลตกในเขตจึงได้คะแนน ๖ , ๕ , ๔ , ๓ , ๒ , ๑
- ใช้วิธีเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง เสิร์ฟคนละ ๑ ลูก
- ห้ามเหยียบเส้นเสิร์ฟขณะเสิร์ฟลูกบอล
- เมื่อเสิร์ฟทุกคนแล้ว กลุ่มใดเสิร์ฟได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้ชนะ