แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา               สาระที่ ๓             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องการเล่นลูกบอลด้วยมือบน ๒                                 เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................................................................


๑. สาระสำคัญ
           การเล่นลูกบอลด้วยมือบนหรือเรียกว่าการเซต เป็นการเล่นลูกบอลด้วยนิ้วมือและเป็น
ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นวอลเลย์บอลเพราะการเซตเป็นหัวใจของทีม ในการสร้างเกมรุก
ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกทักษะการเซตให้เกิดความชำนาญ อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในการ
ออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย ทางจิตได้

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          สาธิตการเซตลูกบอลกับผนัง เซตคนเดียว และเซตไปให้คู่ได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ อธิบายและแสดงวิธีการเซตกับผนังได้
          ๓.๒ อธิบายและแสดงวิธีเซตคนเดียวได้
          ๓.๓ อธิบายและแสดงวิธีการเซตไปให้คู่ได้

๔. สาระการเรียนรู้
         ๔.๑ วิธีการเซตกับผนัง
         ๔.๒ วิธีเซตคนเดียว
         ๔.๓ วิธีการเซตไปให้คู่
         ๔.๔ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๓ อยู่ในแบบฝึกปฏิบัติที่ ๘.๑ เรื่องแบบฝึกการเซตลูกบอล
                  ในลักษณะต่าง ๆ ดังแนบอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘

๕. กิจกรรมการเรียนรู้
         ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที)
                 ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอนลึก แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มสำรวจ
                           รายชื่อ ความสะอาด เครื่องแต่งกายและสุขภาพของนักเรียนทุกคน
                           ในกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อม และความปลอดภัยในการเรียน
                 ๕.๑.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มบริหารร่างกายกลุ่มละ ๖ ท่า โดยผลัดกันเป็นผู้นำและ
                           ผู้ตาม จากท่าบริหารร่างกาย ที่นักเรียนร่วมกันคิดขึ้นเอง หรือศึกษาจาก
                           เนื้อหาความรู้ที่ ๒.๒ เรื่องท่าบริหารร่างกายในคาบเรียนที่ผ่านมา


         ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที)
                  ๕.๒.๑ ครูผู้สอนสนทนานักเรียนถึงประสบการณ์ในการชมการแข่งขัน หรือเล่น
                            ลูกบอล ด้วยการเซตในลักษณะต่างๆ พร้อมสาธิต และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์
                            และความสำคัญของแบบฝึกทักษะการเซต ที่เป็นทักษะพื้นฐานในการฝึก
                            ทักษะอื่นๆต่อไป
                 ๕.๒.๒ นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๔ คน โดยแต่ละกลุ่มศึกษาแบบฝึกปฏิบัติที่ ๘.๑
                            เรื่องแบบฝึกการเซตในลักษณะต่างๆ ดังนี้
         ๑) กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ศึกษาแบบฝึกการเซต แบบที่ ๑ เรื่องเซตลูกบอลกับผนัง
         ๒) กลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔ ศึกษาแบบฝึกการเซต แบบที่ ๒ เรื่องโยนลูกบอลเซตไปให้คู่
         ๓) กลุ่มที่ ๕ และกลุ่มที่ ๖ ศึกษาแบบฝึกการเซต แบบที่ ๓ เรื่องเซตลูกบอลคนเดียว
         ๔) กลุ่มที่ ๗ และกลุ่มที่ ๘ ศึกษาแบบฝึกการเซต แบบที่ ๔ เรื่องเซตลูกบอลโต้คู่
              โดยครูผู้สอนจะคอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมและปรับปรุง แก้ไข
              ในกรณีที่ นักเรียน ไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง จนนักเรียนสามารถ ปฏิบัติได้ถูกต้อง

         ๕.๓ ขั้นฝึก (๑๕- ๒๐ นาที)
                 ๕.๓.๑ เมื่อนักเรียนศึกษาแบบฝึกตามข้อ ๕.๒.๒ แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มแยก
                           ฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกที่ตนศึกษา
                 ๕.๓.๒ หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่ม ไปศึกษาแบบฝึกจากกลุ่มอื่นอีก ๒ แบบ
                           และฝึกปฏิบัติครูผู้สอนจะคอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข
                           ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถ ปฏิบัติได้ถูกต้อง จนนักเรียนสามารถ
                           ปฏิบัติได้ถูกต้อง

         ๕.๔ ขั้นใช้ (๕ – ๑๐ นาที)
                  ๕.๔.๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันเกม “เซตลูกบอล” โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติที่ ๘.๑
                             เรื่องแบบฝึกการเซตลูกบอลในลักษณะต่างๆ แบบฝึกการเซตที่ ๔
                             เซตลูกบอลโต้คู่ การแข่งขันเน้นความสนุกสนาน ความสามัคคี
                             ความปลอดภัย ความมีน้ำใจนักกีฬา และความซื่อสัตย์ ดังนี้
                 ๑) เวลาแข่งขัน คู่ละ ๑ นาที
                 ๒) นักเรียนแต่ละคู่ในกลุ่ม กลุ่มที่ ๑ - ๔ เซตลูกบอลโต้คู่
                      กลุ่มที่ ๕ – ๘ เป็นกลุ่มที่นับคะแนน                 ๓) เปลี่ยนกันนักเรียนแต่ละคู่ในกลุ่ม กลุ่มที่ ๕ – ๘ เซตลูกบอลโต้คู่
                      กลุ่มที่ ๑ - ๔ เป็นกลุ่มที่นับคะแนน
                 ๔) หลังจากหมดเวลาแล้ว กลุ่มใดได้คะแนนรวมกันมากที่สุดเป็นกลุ่มชนะ

        ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที)
                ๕.๕.๑ นักเรียนระดมสมองร่วมกันอภิปราย ซัก-ถาม แสดงความคิดเห็น และสรุป
                          ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเซตกับผนัง เซตคนเดียว เซตไปให้คู่ โดย
                          ครูผู้สอนร่วมให้คำชี้แนะเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์
               ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติสุขปฏิบัติ (ทำความสะอาดร่างกาย เช่นมือ แขน และใบหน้า)

๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
         ๖.๑ แบบฝึกปฏิบัติที่ ๘.๑ เรื่องแบบฝึกการเซตลูกบอลในลักษณะต่างๆ
         ๖.๒ ลูกวอลเลย์บอล ๒๐ - ๒๕ ลูก
         ๖.๓ สื่อ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley

๗. การวัดผลและการประเมินผล
         ๗.๑ วิธีการวัดผลประเมินผล
                 ๗.๑.๑ สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม การเล่นลูกบอลด้วยมือบน ๒
         ๗.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล
                 ๗.๒.๑ แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม การเล่นลูกบอลด้วยมือบน ๒
         ๗.๓ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
                 ๗.๓.๑ เมื่อเรียนจบจุดประสงค์ตามแผนการสอนที่ ๘ เรื่องการเล่นลูกบอล
                           ด้วยมือบน ๒ แล้ว นักเรียนได้คะแนนจากแบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
                           การเล่นลูกบอลด้วยมือบน ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
                           การประเมิน

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
          แหล่งข้อมูล นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
          ๘.๑ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley หรือ
                 www.bkps.ac.th/volley เรื่องการเล่นลูกบอลด้วยมือบน


         ๘.๒ ห้องสมุดโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ , ห้องศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
                 ร้าน Internet , Internet ที่บ้านหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่สามารถค้นคว้าได้
                 สะดวก
         ๘.๓ หนังสือการศึกษา และตำราการเล่น วอลเลย์บอลจากแหล่งเรียนรู้ทั่วๆไป
         ๘.๔ ชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลตามโอกาสต่างๆ

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                                     ลงชื่อ........................................ หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                                             (........................................ )
                                                            ............../.............../..............


ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                      
                                ลงชื่อ........................................ รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
                                        (........................................ )
                                       ............../.............../..............


ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                             ลงชื่อ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                    (........................................ )
                                                   ............../.............../..............


 
                               บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘

๑. ผลการสอน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................                                        
     
 ๒. ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                                      
                                                 
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ...................................
                                                                               ( นายสหะชัย แสงสุนทร )
 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมการเล่นลูกบอลด้วยมือบน ๒
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)
วันที่…………..….เดือน………………......……..พ.ศ.……….…….ชั้น…...…..…กลุ่มที่…….......….
คำชี้แจง ให้พิจารณาใส่น้ำหนักคะแนน ( ๕ , ๔ , ๓ , ๒ , ๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรงกับการปฏิบัติ
กิจกรรม ตามเกณฑ์การประเมิน


ชื่อ-สกุล
เลขที่
ทักษะถูกต้อง
ความพร้อม / ความตั้งใจ
คะแนน
รวม

๑.        
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
๖.        
๗.        
๘.        
๙.        
๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        


หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ครูผู้สอน นักรียน เพื่อน ตามความเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน
                             มากที่สุด       =       ๕           มาก        =         ๔
                             ปานกลาง      =       ๓            น้อย        =         ๒
                             น้อยที่สุด       =       ๑


                                                                                     ลงชื่อ………………………………………ผู้ประเมิน
                                                                                     ลงชื่อ………………………………………ผู้สอน 
 เนื้อหา แบบฝึก ใบความรู้ิเรื่อง
                 แบบฝึกปฏิบัติการเล่นลูกด้วยมือบน ๒ (เซตลูกบอลแบบต่างๆ)
                                 
แบบฝึกปฏิบัติที่ ๘.๑
เรื่องแบบฝึกการเซตลูกบอลในลักษณะต่างๆ
แบบฝึกที่ ๑
เซตลูกบอลกับผนัง

วิธีปฏิบัติ
ผู้ฝึกยืนห่างจากผนัง ๑ ก้าว เซตลูกบอลกับผนัง ต่อเนื่องติดต่อกัน
๑๐ - ๑๕ ครั้ง ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๒

๑. ผู้ฝึกยืนห่างจากผนัง ๑ ก้าว
เซตลูกบอลกับผนัง
๒. ต่อเนื่องติดต่อกัน
๑๐ - ๑๕ ครั้ง
รูปที่ ๑.๑
รูปที่ ๑.๒Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerแบบฝึกที่ ๒
โยนลูกบอลเซตไปให้คู่
วิธีปฏิบัติ
ผู้ฝึกโยนลูกบอลสูงจากศีรษะตนเอง ๑ - ๑.๕ เมตรแล้ว เซตไปให้คู่
คู่ปฏิบัติ เช่นเดียวกัน กลับไปกลับมา ๑๐ - ๑๕ ครั้ง
ดังรูปที่ ๒.๑ – ๒.๒


๑. ผู้ฝึกโยนลูกบอลสูงจากศีรษะ
ตนเอง ๑ - ๑.๕ เมตร
แล้ว เซตไปให้คู่
๒. คู่ให้ปฏิบัติิ
เช่นเดียวกัน กลับไปกลับมา
๑๐ - ๑๕ ครั้ง
รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerแบบฝึกที่ ๓
เซตลูกบอลคนเดียว
วิธีปฏิบัติ
ผู้ฝึกเซตลูกบอลสูงจากศีรษะตนเอง ๑ - ๑.๕ เมตร ปฏิบัติต่อเนื่อง
๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกัน ดังรูปที่ ๓.๑ – ๓.๒

๑. ผู้ฝึกเซตลูกบอลสูงจากศีรษะ
ตนเอง ๑ - ๑.๕ เมตร ปฏิบัติ
ต่อเนื่อง ๕ - ๑๐ ครั้ง
๒. แล้วเปลี่ยนกัน โดยคู่ให้
ปฏิบัติิเช่นเดียวกัน
ต่อเนื่อง ๕ - ๑๐ ครั้ง
รูปที่ ๓.๑
รูปที่๓.๒Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerแบบฝึกที่ ๔
เซตลูกบอลโต้คู่
วิธีปฏิบัติ
ผู้ฝึก ๒ คน ยืนห่างกัน ๔ เมตร เซตลูกบอลโต้ไปโต้มา
อย่างต่อเนื่อง ๑๐ - ๑๕ ครั้ง ดังรูปที่ ๔.๑ – ๔.๒


๑. ผู้ฝึก ๒ คน ยืนห่างกัน
๔ เมตร เซตลูกบอลโต้ไปโต้มา
๒. เซตลูกบอลโต้ไปโต้มา
อย่างต่อเนื่อง ๑๐ - ๑๕ ครั้ง
รูปที่ ๔.๑
รูปที่๔.๒Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerใบความรู้ที่ ๘.๒

เกมการแข่งขันเซตลูกบอล

          นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันเกม “เซตลูกบอล” โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติที่
๘.๑ เรื่องแบบฝึกการเซตลูกบอลในลักษณะต่างๆ แบบฝึกการเซตที่ ๔
เซตลูกบอลโต้คู่ การแข่งขันเน้นความสนุกสนาน ความสามัคคี
ความปลอดภัย ความมีน้ำใจนักกีฬา และความซื่อสัตย์ ดังนี้
๑) เวลาแข่งขัน คู่ละ ๑ นาที
๒) นักเรียนแต่ละคู่ในกลุ่ม กลุ่มที่ ๑ - ๔ เซตลูกบอลโต้คู่
กลุ่มที่ ๕ – ๘ เป็นกลุ่มที่นับคะแนน
๓) เปลี่ยนกันนักเรียนแต่ละคู่ในกลุ่ม กลุ่มที่ ๕ – ๘ เซตลูกบอลโต้คู่
กลุ่มที่ ๑ - ๔ เป็นกลุ่มที่นับคะแนน
๔) หลังจากหมดเวลาแล้ว กลุ่มใดได้คะแนนรวมกันมากที่สุดเป็น
กลุ่มชนะ