แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา               สาระที่ ๓            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเล่นลูกบอลด้วยมือบน ๑                               เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................................................................

๑. สาระสำคัญ
          การเล่นลูกบอลด้วยมือบน หรือเรียกว่าการเซต เป็นการเล่นลูกบอลด้วยนิ้วมือและ
เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นวอลเลย์บอลเพราะการเซตเป็นหัวใจของทีมในการ
สร้างเกมรุกอีกทั้งสามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพทางร่างกาย ทางจิตได้

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          อธิบาย สาธิตท่าเตรียมพร้อมในการเซต และวิธีการเซตลูกบอลได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ อธิบายและแสดงวิธีการยกมือทั้งสองข้างในการเซตลูกบอลได้
          ๓.๒ อธิบายและแสดงลักษณะของนิ้วที่ใช้สัมผัสลูกบอลได้
          ๓.๓ อธิบายและแสดงวิธีการออกแรงเซตลูกบอลได้

๔. สาระการเรียนรู้
          ๔.๑ วิธีการยกมือทั้งสองข้างในการเซตลูกบอล
          ๔.๒ ลักษณะของนิ้วที่ใช้สัมผัสลูกบอล
          ๔.๓ วิธีการออกแรงเซตลูกบอล
          ๔.๔ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๓ อยู่ในเนื้อหาความรู้ที่ ๗.๑ เรื่องหลักและวิธี
                 การเซตลูกบอลและแบบฝึกปฏิบัติที่ ๗.๑ เรื่องแบบฝึกการเซตลูกบอล
                 ดังแนบอยู่ท้ายแผนการสอนที่ ๗

๕. กิจกรรมการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที)
                ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอนแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มสำรวจ
                          รายชื่อ ความสะอาด เครื่องแต่งกาย และสุขภาพของนักเรียนทุกคนในกลุ่ม
                          เพื่อเตรียมความพร้อม และความปลอดภัยในการเรียนการสอน
                ๕.๑.๒ นักเรียนบริหารร่างกาย โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ชาย ๑ กลุ่ม หญิง ๑ กลุ่ม
                          แต่ละกลุ่ม บริหารร่างกายกลุ่มละ ๖ ท่า ท่าบริหารร่างกายเกิดจากความคิด
                          ของกลุ่ม หรือศึกษาจากเนื้อความรู้ที่ ๒.๒ เรื่องท่าบริหารร่างกาย
                          ใน
คาบเรียนที่ผ่านมา

 

         
 ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที)
                ๕.๒.๑ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ในการชมการแข่งขัน หรือเล่น
                          ลูกบอลด้วยการเซต พร้อมสาธิต และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญ
                          ของทักษะการเซตที่จะเรียนในคาบเรียนนี้
                ๕.๒.๒ นักเรียนชมการสาธิตวิธีการยกมือทั้งสองข้างในการเซตลูกบอล ลักษณะนิ้ว
                          จุดสัมผัสลูกบอล การยืนเตรียมพร้อม และการออกแรงเซตลูกบอลจาก
                          เนื้อหาความรู้ที่ ๗.๑ เรื่องหลักและวิธีการเซต โดยครูผู้สอนเปิดโอกาสให้
                          นักเรียนที่มีความสามารถ เป็นผู้นำในการสาธิต โดยครูผู้สอนคอยให้การ
                          ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำ และร่วมสาธิต เสริมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้
                          นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
          ๕.๓ ขั้นฝึก (๑๕- ๒๐ นาที)
                ๕.๓.๑ นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มๆละ ๘ - ๑๐ คน จับฉลากศึกษาแบบฝึกปฏิบัติที่
                          ๗.๑ เรื่องแบบฝึกการเล่นลูกบอลด้วยมือบน ที่แนบอยู่ท้ายแผนการสอนที่ ๗
                          กลุ่มละ ๑ แบบ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มแยกฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกที่
                          จับฉลากได้ โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแล ช่วยเหลือ และแนะนำใน
                          กรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องจนนักเรียนสามารถปฏิบัติ
                         ได้ถูกต้อง
                ๕.๓.๒ จาก ข้อ ๕.๓.๑ นักเรียนไปศึกษาแบบฝึกการเล่นลูกบอลด้วยมือบนจาก
                          กลุ่มอื่นอีก ๒ แบบ และนำไปฝึกปฏิบัติ โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแล
                          ช่วยเหลือ แนะนำ และปรับปรุงแก้ไข
          ๕.๔ ขั้นใช้ (๕ – ๑๐ นาที)
               ๕.๔.๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันเกม “เซตลูกบอล”โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติที่
                         ๗.๑ แบบฝึกที่ ๓ นั่งชันเข่าเซตลูกบอล การแข่งขันเน้นความสนุกสนาน                          ความสามัคคี ความปลอดภัย ความมีน้ำใจนักกีฬา และความซื่อสัตย์ ดังนี้
                                  ๑) เวลาแข่งขัน คู่ละ ๒ นาที
                                  ๒) แต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันเป็นผู้โยนลูกบอล และเป็นผู้เซตลูกบอล
                                        (คนละ ๑ นาที)
                                  ๓) ถ้าผู้เซตสามารถเซตลูกบอลกลับไปให้ผู้โยนรับได้ให้นับ ๑ คะแนน
                                  ๔) หลังจากหมดเวลา ๒ นาทีแล้ว นำจำนวนคะแนนที่เซตได้
                                       ของทุกคนภายในกลุ่มมารวมกัน เป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใด
                                       เซตลูกบอลได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ          ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที)
                ๕.๕.๑ นักเรียนรวมแถว ระดมสมองร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
                           สรุปความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเล่นลูกบอลด้วยมือบน โดยครูผู้สอน
                           ร่วมชี้แนะเพิ่มเติมพร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เช่นความซื่อสัตย์
                           ความมีน้ำใจนักกีฬา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
          ๖.๑ เนื้อหาความรู้ที่ ๗.๑ เรื่องหลักและวิธีการเซตลูกบอล
          ๖.๒ แบบฝึกปฏิบัติที่ ๗.๑ เรื่องแบบฝึกการเซตลูกบอล
          ๖.๓ ลูกวอลเลย์บอล ๒๐ - ๒๕ ลูก
          ๖.๔ สื่อ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley

๗. การวัดผลและการประเมินผล
          ๗.๑ วิธีการวัด / สิ่งที่วัด
                ๗.๑.๑ สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม การเล่นลูกบอลด้วยมือบน ๑
          ๗.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล
                ๗.๒.๑ แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม การเล่นลูกบอลด้วยมือบน ๑
          ๗.๓ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
                ๗.๓.๑ เมื่อนักเรียน เรียนจบจุดประสงค์ตามแผนการสอนที่ ๗ เรื่องการเล่น
                          ลูกบอลด้วยมือบน ๑ แล้วนักเรียนได้คะแนนจากแบบสังเกตการปฏิบัติ
                          กิจกรรมการเล่นลูกบอลด้วยมือบน ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะ
                          ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
          แหล่งข้อมูล นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
          ๘.๑ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley
                 เรื่องการเซตลูกบอล
          ๘.๒ ห้องสมุดโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ , ห้องศูนย์เทคโนโลยีและ
                 สารสนเทศ , ร้าน Internet , Internet ที่บ้านหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
                 ที่สามารถค้นคว้าได้สะดวก
          ๘.๓ หนังสือการศึกษา และตำราการเล่น วอลเลย์บอลจากแหล่งเรียนรู้ทั่วๆไป
          ๘.๔ ชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลตามโอกาสต่างๆ


 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                                     ลงชื่อ........................................ หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                                             (........................................ )
                                                            ............../.............../..............


ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                      
                                ลงชื่อ........................................ รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
                                        (........................................ )
                                       ............../.............../..............


ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
                                       
                                             
                                             ลงชื่อ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                    (........................................)
                                                   ............../.............../..............

 
                               บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗

๑. ผลการสอน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................                                        
     
 ๒. ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                                      
                                                 
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ...................................
                                                                               ( นายสหะชัย แสงสุนทร )
 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)
เรื่อง.................................ชั้น..................กลุ่มที่.............
วันที่.................................เดือน...........................พ.ศ..................
คำชี้แจง ให้พิจารณาใส่น้ำหนักคะแนน ( ๕ , ๔ , ๓ , ๒ , ๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรงกับ
การปฏิบัติกิจกรรม ตามเกณฑ์การประเมิน

ชื่อ-สกุล
เลขที่
ทักษะถูกต้อง
ความพร้อม / ความตั้งใจ
คะแนน
รวม

๑.        
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
๖.        
๗.        
๘.        
๙.        
๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        


หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ครูผู้สอน นักรียน เพื่อน ตามความเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน
                             มากที่สุด       =       ๕           มาก        =         ๔
                             ปานกลาง      =       ๓            น้อย        =         ๒
                             น้อยที่สุด       =       ๑


                                                                                     ลงชื่อ………………………………………ผู้ประเมิน
                                                                                     ลงชื่อ………………………………………ผู้สอน

                         
                     
 เนื้อหา / ใบความรู้ิเรื่องหลักและวิธีการเซตลูกบอล
                                 
เนื้อหาความรู้ที่ ๗.๑
เรื่องหลักและวิธีการเซตลูกบอล
๑. การยกมือทั้งสองในการเซต

ยกมือทั้งสองขึ้นประมาณหน้าผาก มือทั้งสองห่างจากใบหน้าประมาณ ๑ กำมือ ( ๑๐ เซนติเมตร )
กางนิ้วออก กางข้อศอกออกเล็กน้อย ข้อศอกอยู่ระดับเสมอไหล่หรือสูงกว่าเล็กน้อย กางนิ้วออก
นิ้วงอ เป็นครึ่งวงกลม ปลายนิ้วก้อยอยู่ข้างหน้า ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๒


๑. ยกมือทั้งสองขึ้นประมาณหน้าผาก มือทั้งสองห่างจากใบหน้าประมาณ
๑ กำมือ ( ๑๐ เซนติเมตร )
๒. กางนิ้วออก กางข้อศอกออกเล็กน้อย ข้อศอกอยู่ระดับเสมอไหล่หรือสูง
กว่าเล็กน้อย กางนิ้วออกนิ้วงอเป็น
ครึ่งวงกลม ปลายนิ้วก้อยอยู่ข้างหน้า

                                                       ๒ ลักษณะนิ้วและจุดสัมผัสลูกบอล
จุดที่นิ้วมือสัมผัสลูกบอลจะอยู่ห่างจากหน้าผากประมาณ ๒๐ เซนติเมตร
( คือก่อนที่ ลูกบอลจะมาถึงมือ ให้เหยียดแขนขึ้นไปอีก ๑๐ เซนติเมตร )
นิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วที่รองรับลูกบอล นิ้วนาง และนิ้วก้อย เป็นนิ้วที่ใช้
ควบคุมทิศทางของลูกบอล ส่วนนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นนิ้วที่ใช้ ออกแรง
ดีดลูกบอล โดยทำงานสัมพันธ์กันกับข้อมือด้วย ดังรูปที่ ๒.๑ – ๒.๒
               

๑. จุดที่นิ้วมือสัมผัสลูกบอลจะอยู่ห่างจาก
หน้าผากประมาณ ๒๐ เซนติเมตร
( คือก่อนที่ลูกบอลจะมาถึงมือให้
เหยียดแขนขึ้นไปอีก ๑๐ เซนติเมตร )
๒. นิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วที่รองรับลูกบอล
นิ้วนางเป็นนิ้วที่ใช้ออกแรงและช่วย
ควบคุมทิศทางลูกบอล นิ้วชี้และ
นิ้วกลางเป็นนิ้วที่ช่วยนิ้วนางโดย
ทำงานสัมพันธ์กันกับข้อมือด้วย
รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒

            ๓. การยืนเตรียมพร้อมในการเซตลูกบอล
ยืนให้เท้าทั้งสองแยกห่างกันประมาณ ๑ ช่วงไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อย
จะยืนให้ปลายเท้าทั้งสองเสมอกัน หรือเท้าใดเท้าหนึ่งเป็นเท้านำก็ได้
ยกส้นเท้าเล็กน้อย ย่อเข่าแขม่วท้อง โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
ปล่อยไหล่ตามสบายไม่เกร็ง ดังรูปที่ ๓.๑ – ๓.๒


รูปที่ ๓.๑
๑. ยืนให้เท้าทั้งสองแยกห่างกันประมาณ
    ๑ ช่วงไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อย
    จะยืนให้ปลายเท้าทั้งสองเสมอกัน
    หรือเท้าใดเท้าหนึ่งเป็นเท้านำได้

รูปที่ ๓.๑
๒. ยกเส้นเท้าเล็กน้อย ย่อเข่าแขม่วท้อง
    โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ปล่อย
    ไหล่ตามสบายไม่เกร็ง

 ๔. การออกแรงเซตลูกบอล
การเคลื่อนที่เข้าหาลูกบอลนั้น จะต้องพยายามเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ลูกบอลจะตก
และให้ลูกบอลอยู่เหนือศีรษะบริเวณหน้าผากพร้อมย่อเข่า ยกมือขึ้น
ขณะที่ลูกบอลสัมผัสกับนิ้วมือ แรงที่จะมาเซตลูกบอลจะมาจาก
แรงสปริงของนิ้วพร้อมกับแรงส่งจากข้อศอก รวมทั้ง
การเหยียดแขน และเข่าออกไป
ดังรูปที่ ๔.๑ – ๔.๓

๑. เคลื่อนที่ไที่ลูกบอล
    จะตกให้ลูกบอลอยู่เหนือ
    ศีรษะบริเวณหน้าผาก
๒. ย่อเข่า ยกมือให้จุด
    สัมผัสบอลกับนิ้วมือห่าง
    จากหน้าผาก ๒๐ ซ.ม
๓.สปิงนิ้วมือพร้อมทั้งส่ง
   แรงจากข้อศอกรวมทั้งการ
   เหยียดแขนและเข่าออกไป
รูปที่ ๔.๑
รูปที่ ๔.๒
รูปที่ ๔.๓


แบบฝึกปฏิบัติที่ ๗.๒
เรื่องแบบฝึกในการเซตลูกบอล

แบบฝึกที่ ๑ นั่งกดบอล
๑. ผู้เล่นคนหนึ่งนั่งเหยียดขาพร้อมยกมือท่าเซตที่ถูกต้อง อีกคนหนึ่งยืนถือบอลโดยยืน คล่อมขาผู้นั่ง
๒. ผู้ยืนกดบอลลงไปที่มือผู้นั่งเบาๆ ก่อนที่ลูกบอลจะสัมผัสมือ ให้ผู้นั่งเหยียดมือ ขึ้นไปเซตลูกบอลทำ
เช่นนี้ ๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกัน ดังรูปที่ ๑.๑ - ๑.๒

รูปที่ ๑.๑
รูปที่ ๑.๒
แบบฝึกที่ ๒ นั่งเหยียดขาเซต
๑. ผู้เล่นคนหนึ่งนั่งเหยียดขาพร้อมยกมือท่าเซตที่ถูกต้อง
อีกคนหนึ่ง ยืนถือบอลโดยยืน ที่ปลายขาของผู้นั่ง
๒. ผู้ยืนโยนลูกบอลไปที่มือผู้นั่ง ก่อนที่ลูกบอลจะสัมผัสมือ
ให้ผู้นั่งเหยียดมือขึ้นไปเซตลูกบอลกลับไปให้ผู้โยน
ทำเช่นนี้ ๕ - ๑๐ ครั้งแล้วเปลี่ยนกัน
ดังรูปที่ ๒.๑ - ๒.๒

รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 แบบฝึกที่ ๓ นั่งชันเข่าเซต
๑. ผู้เล่นคนหนึ่งนั่งชันเข่าพร้อมยกมือท่าเซตที่ถูกต้อง อีกคนหนึ่ง
ยืนถือบอลโดยยืน ห่างจากผู้นั่งประมาณ ๑ - ๓ เมตร
๒. ผู้ยืนโยนลูกบอลไปที่มือผู้นั่ง ก่อนที่ลูกบอลจะสัมผัสมือให้ผู้นั่ง
เหยียดมือขึ้นไปเซตลูกบอลกลับไปให้ผู้โยนทำเช่นนี้
๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกัน
ดังรูปที่ ๓.๑ - ๓.๒

รูปที่ ๓.๑
รูปที่ ๓.๒

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 แบบฝึกที่ ๔ ยืนเซต
๑. ผู้เล่นคนหนึ่งยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมที่จะเซต อีกคนหนึ่ง
ยืนถือบอลโดยยืนห่างกัน ประมาณ ๓ - ๕ เมตร
๒. ผู้ถือลูกบอลโยนลูกบอลไปให้ผู้เซตระดับเหนือศีรษะ ก่อนที่
ลูกบอลจะสัมผัสมือให้ผู้เซตเหยียดมือขึ้นไปเซตลูกบอล
กลับไปให้ผู้โยนทำเช่นนี้ ๕ - ๑๐ ครั้งแล้วเปลี่ยนกัน
ดังรูปที่ ๔.๑ - ๔.๒

รูปที่ ๔.๑
รูปที่ ๔.๒

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player