แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา               สาระที่ ๓            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง ๒                              เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................................................................

๑. สาระสำคัญ
          การเล่นลูกบอลด้วยมือล่างด้านหน้า โต้คู่ และลูกตั้งสูงเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ
ในการเล่นวอลเลย์บอลที่นิยมเล่นกันมาก และเหมาะสำหรับผู้ที่หัดเล่นใหม่ อีกทั้งยัง
สามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทาง
ร่างกายและทางจิตใจได้

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          สาธิตทักษะการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างด้านหน้า โต้คู่ และลูกตั้งสูงได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ อธิบายและแสดงวิธีการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างด้านหน้าได้อย่างน้อย ๕ ครั้ง
          ๓.๒ อธิบายและแสดงวิธีการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างโต้คู่ได้อย่างน้อย ๕ ครั้ง
          ๓.๓ อธิบายและแสดงวิธีการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างลูกตั้งสูงได้อย่างน้อย ๘ ครั้ง

๔. สาระการเรียนรู้
          ๔.๑ การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง ลูกตั้งสูง
          ๔.๒ การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง ด้านหน้า
          ๔.๓ การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง โต้คู่
          ๔.๔ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๓ อยู่ในแบบฝึกปฏิบัติที่ ๖.๑ เรื่อง แบบฝึกการเล่นลูกบอล
                ด้วยมือล่างด้านหน้า โต้คู่ และลูกตั้งสูง ดังแนบอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
๕. กิจกรรมการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที)
                ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอน แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม สำรวจ
                          รายชื่อนักเรียน ความสะอาด เครื่องแต่งกาย และสุขภาพของนักเรียน
                          ในกลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัย
               ๕.๑.๒ นักเรียนทุกกลุ่มบริหารร่างกาย โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน กลุ่มละ ๑ คน
                          ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำการบริหารร่างกายกลุ่มละ ๑ ท่า ท่าละ ๑๐ – ๒๐
                          ครั้ง ท่าบริหารร่างกายเป็นท่าที่เกิดจากความคิดของกลุ่ม หรือศึกษาจาก
                          เนื้อหาความรู้ที่ ๒.๒ เรื่อง ท่าบริหารร่างกายในคาบที่ผ่านมา

         
       ๕.๑.๓ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ในการชมการแข่งขัน หรือ
                          เล่นลูกบอลด้วยมือล่างด้านหน้า โต้คู่ ลูกตั้งสูง และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์
                          และความสำคัญของทักษะที่ทุกคนควรทราบ และเป็นพื้นฐานต่อไป
          ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที)
                ๕.๒.๑ ครูทำแผ่นภาพแบบฝึกปฏิบัติให้นักเรียนศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวแทน
                          นักเรียนร่วมอธิบายและสาธิต ท่า และวิธีการฝึกแบบฝึกปฏิบัติที่ ๖.๑
                          ทั้ง ๔ แบบ
          ๕.๓ ขั้นฝึก (๑๕- ๒๐ นาที)
                ๕.๓.๑ นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ตัวแทนแต่ละกลุ่มจับฉลากแบบฝึกปฏิบัติ
                          ที่ ๖.๑ เรื่อง การเล่นลูกบอลด้วยมือล่างด้านหน้า โต้คู่ และลูกตั้งสูง
                          กลุ่มละ ๑ แบบ
                ๕.๓.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาแบบฝึกจากกลุ่มอื่นอีก ๒ แบบ และฝึกปฏิบัติ
                ๕.๓.๓ ครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข
                          ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง จนปฏิบัติได้ถูกต้อง
          ๕.๔ ขั้นใช้ (๕ – ๑๐ นาที)
                ๕.๔.๑ แข่งขันเล่นเกม “ เล่นลูกสองมือล่างลูกตั้งสูง” เน้นความสนุกสนาน
                           ความซื่อสัตย์ กติกาและวิธีเล่น
                                    ๑) ลูกบอลที่อันเดอร์ (เล่นลูกสองมือล่าง) จะต้องสูงจากศีรษะ
                                        อย่างน้อย ๑ เมตร
                                    ๒) แข่งขันทีละกลุ่ม (กลุ่มตามข้อ ๕.๑.๑) โดยให้ทุกคนในกลุ่มถือ
                                         ลูกบอลคนละ ๑ ลูก เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดให้อันเดอร์บอล
                                         และนับจำนวนครั้งที่ตนทำไว้ได้
                                    ๓) นักเรียนที่เล่นแล้วลูกบอลตกพื้นถือว่าเสีย ให้กลับมานั่งที่ของกลุ่ม
                                         ตนเองจนเหลือคนสุดท้ายของกลุ่ม
                                    ๔) คนสุดท้ายของกลุ่มใดทำได้จำนวนครั้งมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
          ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที)
                ๕.๕.๑ นักเรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้
                           ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้า โต้คู่ และลูกตั้งสูง
                           โดยครูผู้สอนร่วมชี้แนะเพิ่มเติมพร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
                           เช่นความซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจนักกีฬา เป็นต้น
                ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสุขปฏิบัติ (ทำความสะอาดร่างกาย เช่น มือ แขน
                           และใบหน้า)
๖. วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้
          ๖.๑ ภาพแบบฝึกปฏิบัติที่ ๖.๑ เรื่อง แบบฝึกการเล่นลูกด้วยมือล่างด้านหน้า โต้คู่ และ
               ลูกตั้งสูง
          ๖.๒ ลูกวอลเลย์บอล ๒๐ - ๒๕ ลูก

๗. การวัดผลและการประเมินผล
          ๗.๑ วิธีการวัด / สิ่งที่วัด
                ๗.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติ การเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้า
                          โต้คู่ และลูกตั้งสูง
          ๗.๒ เครื่องมือวัด
                ๗.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติ การเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้า
                          โต้คู่ และลูกตั้งสูง
          ๗.๓ เกณฑ์การวัด
                ๗.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมและปฏิบัติกิจกรรม
                          ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
          ๘.๑ นักเรียนศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแผ่น CD บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
                 (CAI) เรื่อง การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง เพื่อเพิ่มความรู้และสามารถนำไปเป็น
                 แบบอย่างในการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ สามารถปฏิบัติได้ และเกิดความชำนาญต่อไป
          ๘.๒ ในกรณีที่มีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกำหนดเวลา ครูผู้สอน
                 มอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง                  การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง และกำหนดวันเวลานัดหมาย ในการทดสอบ ในการ
                 ปฏิบัติ เพื่อติดตามผลการพัฒนาในการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างต่อไป


 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                                     ลงชื่อ........................................ หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                                             (........................................ )
                                                            ............../.............../..............


ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                      
                                ลงชื่อ........................................ รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
                                        (........................................ )
                                       ............../.............../..............


ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
                                       
                                             
                                             ลงชื่อ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                    (........................................)
                                                   ............../.............../..............

 
                               บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

๑. ผลการสอน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................                                        
     
 ๒. ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                                      
                                                 
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ...................................
                                                                               ( นายสหะชัย แสงสุนทร )
 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)
เรื่อง.................................ชั้น..................กลุ่มที่.............
วันที่.................................เดือน...........................พ.ศ..................
คำชี้แจง ให้พิจารณาใส่น้ำหนักคะแนน ( ๕ , ๔ , ๓ , ๒ , ๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรงกับ
การปฏิบัติกิจกรรม ตามเกณฑ์การประเมิน

ชื่อ-สกุล
เลขที่
ทักษะถูกต้อง
ความพร้อม / ความตั้งใจ
คะแนน
รวม

๑.        
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
๖.        
๗.        
๘.        
๙.        
๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        


หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ครูผู้สอน นักรียน เพื่อน ตามความเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน
                             มากที่สุด       =       ๕           มาก        =         ๔
                             ปานกลาง      =       ๓            น้อย        =         ๒
                             น้อยที่สุด       =       ๑


                                                                                     ลงชื่อ………………………………………ผู้ประเมิน
                                                                                     ลงชื่อ………………………………………ผู้สอน


เนื้อหา / ใบความรู้ิเรื่องการเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้า                                                
การเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้า
การการเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้าเป็นทักษะที่ใช้เล่นมากกว่าการเล่นลูกสองมือล่างแบบอื่น ๆ
หลักการสำคัญคือตีลูกบอลก่อนที่ลูกบอลจะมาถึงแขนให้ลูกบอลพุ่งไปข้างหน้าด้วยสองมือล่าง
โดยมุมของแขนทั้งสองขณะตีลูกบอลทำมุมกับลำตัวประมาณ ๔๕ องศา หรือข้อมือยกสูงขึ้น
มาประมาณระดับเอว ดังรูปที่ ๑ ก และ ๑ ข

รูปที่ ๑ ก
รูปที่ ๑ ข

                                                       


แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการเล่นลูกสองมือล่างแบบฝึกปฏิบัติที่ ๖.๑

เรื่องการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างด้านหน้า โต้คู่ และลูกตั้งสูง

แบบฝึกที่ ๑ อันเดอร์ลูกบอลกับผนัง ลูกบอลกระดอนพื้น ๑ ครั้ง

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาผนัง ห่างจากผนังประมาณ
๓ - ๕ เมตร โยนลูกบอลไปที่ผนังสูงจากพื้นประมาณ ๒ - ๓ เมตร เมื่อลูกบอลกระดอนกลับมาปล่อยให้ลูกบอล
กระดอนพื้น ๑ ครั้ง แล้วย่อเข่าลง แขนเหยียดตึงหักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับเข้าหาผนังอีก คนหนึ่งปฏิบัติ
๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกัน และฝึกปฏิบัติ  ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๓

                                                                                   

รูปที่ ๑.๑
รูปที่ ๑.๒
รูปที่ ๑.๓
แบบฝึกที่ ๒ อันเดอร์ลูกบอลกับผนัง ลูกบอลไม่ตกพื้น

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาผนัง ห่างจาก ผนังประมาณ
๑ -๒ เมตร โยนลูกบอลไปที่ผนังสูงจากพื้นประมาณ ๑ - ๒ เมตร เมื่อลูกบอลกระดอนกลับมา
ให้ย่อเข่าลง แขนเหยียดตึง หักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับเข้าหาผนัง อีกครั้ง
โดยลูกบอลไม่ตกลงพื้น คนหนึ่งทำ ๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกันฝึกปฏิบัติ
                                  ดังรูปที่ ๒.๑ – ๒.๒
                                       

รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒แบบฝึกที่ ๓ การอันเดอร์ลูกบอลโต้คู่

ผู้เล่นจับคู่กัน ยืนห่างกัน ๕ - ๗ เมตร โต้ลูกบอลกันไปมา พยายามอย่าให้ลูกบอลตกพื้น
ดังรูปที่ ๓.๑-๓.๓


        

รูปที่ ๓.๑
รูปที่ ๓.๒
รูปที่ ๓.๓                                                         
แบบฝึกที่ ๔ การเล่นลูกบอลด้วยมือล่างลูกตั้งสูง

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งโยนลูกบอลขึ้นสูงกว่าระดับศีรษะ ประมาณ ๑ เมตร เมื่อลูกบอลย้อย
ลงมาให้ย่อเข่าลงแขนเหยียดตึง หักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับขึ้นไป ขณะอันเดอร์ลูกบอลให้เหยียดขา
ขึ้นเล็กน้อยแขนทำมุมกับลำตัวประมาณ ๙๐ องศา คือยกแขนเสมอไหล่ เริ่มทำจากต่ำ ๆเบา ๆ ก่อน
แล้วค่อยสูงขึ้นแรงขึ้น คนหนึ่งทำ ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกันฝึกปฏิบัติ
ดังรูปที่ ๔.๑ – ๔.๒ และ ๔.๑ ก - ๔.๑ ข

รูปที่ ๔.๑
รูปที่ ๔.๒

                                    


 

รูปที่ ๔.๑ ก
รูปที่ ๔.๒ ข