แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา               สาระที่ ๓            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง ๑                              เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................................................................

๑. สาระสำคัญ
          การเล่นวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นการรับ หรือการรุกโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นโดย
ใช้แขน ไม่ว่าจะเป็นการรับลูกเสิร์ฟ รับลูกตบของฝ่ายตรงข้าม จะใช้การเล่นด้วยมือล่าง เพราะมีโอกาสถูกลูกบอลได้ง่าย แน่นอน แม่นยำ การเล่นลูกด้วยมือล่าง แขนท่อนล่าง
ทั้งสองต้องเสมอกันในขณะที่สัมผัสหรือตีลูกบอล

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          รู้ และเข้าใจ สามารถอธิบาย และสาธิตการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ อธิบายและแสดงวิธีการจับมือแบบต่างๆในการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างได้
                อย่างน้อย ๑ แบบ
          ๓.๒ อธิบายและแสดงจุดที่บอลสัมผัสแขนได้ ๒ ใน ๕ ครั้ง
          ๓.๓ อธิบายและแสดงวิธีการออกแรงในการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างได้ ๕ ใน ๑๐ ครั้ง
          ๓.๔ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและยึดหลัก
                 เศรษฐกิจพอเพียง

๔. สาระการเรียนรู้
          ๔.๑ การจับมือแบบต่างๆในการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๔.๒ จุดสัมผัสบอลที่แขน
          ๔.๓ การออกแรงในการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๔.๔ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๓ อยู่ในเนื้อหาความรู้ที่ ๕.๑ เรื่องวิธีการเล่นลูกบอลด้วย
                 มือล่าง และแบบฝึกปฏิบัติที่ ๕.๑ เรื่องแบบฝึกการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง ดังแนบ
                 อยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

๕. กิจกรรมการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม ( ๕ – ๑๐ นาที )
                ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอน แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มสำรวจ
                          รายชื่อ ความสะอาด เครื่องแต่งกาย และสุขภาพของนักเรียนทุกคน
                          ในกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อม และความปลอดภัย

 

 


                        
                ๕.๑.๒ นักเรียนบริหารร่างกาย โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ชาย ๑ กลุ่ม หญิง ๑ กลุ่ม
                          แต่ละกลุ่มบริหารร่างกายกลุ่มละ ๖ ท่า ท่าบริหารร่างกายเกิดจากความคิด
                          ของกลุ่ม หรือศึกษาจากเนื้อหาความรู้ที่ ๒.๒ เรื่องท่าบริหารร่างกายในคาบ
                          เรียนที่ผ่านมา
          ๕.๒ ขั้นสอน ( ๑๐ – ๑๕ นาที )
                ๕.๒.๑ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ในการชม หรือเล่นเกี่ยวกับ
                          การจับมือ จุดสัมผัสลูกบอลที่แขน การออกแรงเล่นลูกบอล พร้อมสาธิต
                          และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะที่ทุกคนควรทราบ และเป็นพื้นฐานต่อไป
               ๕.๒.๒ นักเรียนชมแผ่นภาพการจับมือแบบต่างๆ เนื้อหาความรู้ที่ ๕.๑ เรื่องวิธีการ
                          เล่นลูกบอลด้วยมือล่าง และครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
                          ความสามารถเป็นผู้นำใน การสาธิตการจับมือ และวิธีปฏิบัติ
               ๕.๒.๓ ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอธิบายและสาธิตแบบฝึกที่ ๕.๑ เรื่องแบบฝึก
                          การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง ประกอบลูกบอลให้นักเรียนทุกคนได้ชมเป็น
                          ตัวอย่างจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
          ๕.๓ ขั้นฝึก ( ๑๐ – ๑๕ นาที )
               ๕.๓.๑ นักเรียนจับคู่กันฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกที่ ๕.๑ เรื่องแบบฝึกการเล่นลูกบอล
                         ด้วยมือล่างที่ได้อธิบาย และสาธิตไปแล้ว ฝึกปฏิบัติกลุ่มละ ๒ แบบ
                         ครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือแนะนำ และปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่
                         นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง จนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
          ๕.๔ ขั้นใช้ ( ๑๐ – ๑๕ นาที )
                ๕.๔.๑ นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่มเท่าๆกัน แข่งขันเกม “อันเดอร์บอลให้เพื่อน”
                          การแข่งขันเน้นความสนุกสนาน ความปลอดภัย ความมีน้ำใจนักกีฬา
                          ความสามัคคี และความซื่อสัตย์

          วิธีเล่นและกติกา
                    ๑) กลุ่มที่ ๑เล่นกับกลุ่มที่ ๒ โดยกลุ่มที่ ๑ นั่งเป็นแถวหน้ากระดานแต่ละคน
                        ห่างกัน ๑ ช่วงแขน เตรียมพร้อมที่จะอันเดอร์ลูกบอล กลุ่มที่ ๒ ทุกคน
                        ถือลูกบอลยืนให้ตรงคู่ที่นั่งอยู่ห่างจากคนนั่ง ๑ ก้าว เมื่อได้ยินสัญญาณ
                        นกหวีด คนที่ยืนโยนลูกบอลให้คนนั่ง และคนนั่งอันเดอร์กลับมา ถ้าคนยืน
                        รับลูกบอลไว้ได้ให้นับ ๑ จากนั้นคนยืนโยนให้คนนั่งคนที่ ๒ แล้ว
                        ปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อถึงคนสุดท้ายให้วิ่งอ้อมหลังคนนั่งไปเริ่มต้นจาก
                        คนนั่งคนที่ ๑ ใหม่ภายในเวลา ๑ นาที                   ๒) กลุ่ม ๓ เล่นกับ กลุ่ม ๔ ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๑
                   ๓) นำจำนวนครั้งที่ทุกคนทำได้มารวมกันคู่ใดทำได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ
          ๕.๕ ขั้นสรุป และสุขปฏิบัติ ( ๕ – ๑๐ นาที )
                ๕.๕.๑ นักเรียนร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้ ความเข้าใจ
                          เกี่ยวกับการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง โดยครูผู้สอนร่วมให้คำชี้แนะเพิ่มเติม
                          พร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสุขปฏิบัติ (ทำความสะอาดร่างกาย เช่น มือ แขน
                           และใบหน้า)

๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
          ๖.๑ แผ่นภาพการจับมือแบบต่างๆ ในการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๖.๒ เนื้อหาความรู้ที่ ๕.๑ เรื่องวิธีการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๖.๓ แบบฝึกปฏิบัติที่ ๕.๑ เรื่องแบบฝึกการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๖.๔ ลูกวอลเลย์บอล ๒๐ - ๒๕ ลูก

๗. การวัดผลและการประเมินผล
          ๗.๑ วิธีการวัด/ สิ่งที่วัด
                ๗.๑.๑ สังเกตการปฏิบัติ การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๗.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล
                ๗.๒.๑ แบบสังเกตการปฏิบัติ การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง
          ๗.๓ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
                ๗.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
                          การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่า
                          ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
          ๘.๑ นักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทบทวนท่าปฏิบัติต่างๆให้เกิดความชำนาญและ
                ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป


 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                                     ลงชื่อ........................................ หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                                             (........................................ )
                                                            ............../.............../..............


ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                      
                                ลงชื่อ........................................ รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
                                        (........................................ )
                                       ............../.............../..............


ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
                                       
                                             
                                             ลงชื่อ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                    (........................................)
                                                   ............../.............../..............

 
                               บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

๑. ผลการสอน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................                                        
     
 ๒. ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                                      
                                                 
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ...................................
                                                                               ( นายสหะชัย แสงสุนทร )
 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)
เรื่อง.................................ชั้น..................กลุ่มที่.............
วันที่.................................เดือน...........................พ.ศ..................
คำชี้แจง ให้พิจารณาใส่น้ำหนักคะแนน ( ๕ , ๔ , ๓ , ๒ , ๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรงกับ
การปฏิบัติกิจกรรม ตามเกณฑ์การประเมิน

ชื่อ-สกุล
เลขที่
ทักษะถูกต้อง
ความพร้อม / ความตั้งใจ
คะแนน
รวม

๑.        
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
๖.        
๗.        
๘.        
๙.        
๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        


หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ครูผู้สอน นักรียน เพื่อน ตามความเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน
                             มากที่สุด       =       ๕           มาก        =         ๔
                             ปานกลาง      =       ๓            น้อย        =         ๒
                             น้อยที่สุด       =       ๑


                                                                                     ลงชื่อ………………………………………ผู้ประเมิน
                                                                                     ลงชื่อ………………………………………ผู้สอน

เนื้อหาความรู้ที่ ๕.๑
วิธีการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง
๑. การจับมือเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง 
การเล่นลูกบอลด้วยมือล่างต้องคำนึงถึงการจับมือ หรือการให้นิ้วหัวแม่มือชิดกัน มือทั้งสองต้อง
สัมผัสกันแนบแน่น เพื่อให้แขนทั้งสองเสมอกัน ทำให้การควบคุมลูกบอลเป็นไปตามทิศทาง
ที่ต้องการได้ง่าย วิธีที่จะทำให้มือทั้งสองข้างแนบชิดกันมี ๓ ลักษณะ ดังน
ี้

                                                                 ๑.๑ โดยวิธีซ้อนมือ
                                        เป็นวิธีที่นิยมเล่นกันมาก มีวิธีการจับมือ ดังรูปที่ ๑.๑ ก – ๑.๑ ค                                               
                                                                                   

๑. หงายมือทั้งสองข้าง
๒. เอามือหนึ่งไปวางซ้อนทับ
อีกมือหนึ่ง
๓. รวบมือให้นิ้วหัวแม่มือ
ชิดติดกัน
รูปที่ ๑.๓ ก
รูปที่ ๑.๓ ข
รูปที่ ๑.๓ ค                                                  
                                                   ๑.๒ โดยวิธีโอบหมัด   
                                               
มีวิธีการจับมือ ดังรูปที่ ๑.๒ ก – ๑.๒ ข

                                          

๑. ใช้มือใดมือหนึ่งกำหมัด
๒. ใช้อีกมือหนึ่งโอบหมัด
นิ้วหัวแม่มือทั้งสองชิดติดกัน
รูปที่ ๑.๒ ก
รูปที่ ๑.๒ ข


                        
๑.๓ โดยวิธีกำมือทั้งสองข้างชิดกัน
มีวิธีการจับมือดังรูปที่ ๑.๓ ก – ๑.๓ ข
                    

๑.กำมือทั้งสองข้าง
๒.นำมือทั้งสองข้างมาชิดกันให้
นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเสมอกัน
รูปที่ ๑.๓ ก
รูปที่ ๑.๓ ข

                                               

๑ ก

๑ ข

๑ ค
บริเวณที่ถูกลูกบอลคือ บริเวณท่อนแขนด้านหน้า ทั้งสองแขนพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่เหนือข้อมือขึ้น
มาประมาณ ๑๐ ซม. ดังรูปที่ ๑ ก - ๑ ข - ๑ ค

                
บริเวณที่ถูกลูกบอลคือ บริเวณท่อนแขนด้านหน้า ทั้งสองแขนพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่เหนือข้อมือขึ้น
มาประมาณ ๑๐ ซม. ดังรูปที่ ๒ ก - ข -

                                                               ๓. การออกแรงเล่นลูกด้วยมือล่าง
ในกรณีที่ลูกบอลที่พุ่งมาไม่แรง การอันเดอร์ลูกต้องเพิ่มแรงยกของแขนขึ้น เพื่อให้เกิดแรงกระทบลูก
และเมื่อลูกบอลพุ่งมาแรงมากให้ออกแรงส่งเพียงเล็กน้อยโดยอาศัยแรงกระดอนจากลูกช่วยในการส่ง
ลูกบอลการที่จะใช้แรงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระยะทางความเร็ว ความแรงของลูกบอลด้วย
ดังรูปที่ ๓.๑ – ๓.๓
                                              
                                               

รูปที่ ๓.๑
รูปที่ ๓.๒
รูปที่ ๓.๓

           
ท่าการอันเดอร์บอล

๑.๑ ยืนเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่ข้างหน้าห่างกัน
      ประมาณ ๑ ช่วงไหล่

๑.๒ ย่อเข่าลงให้หัวเข่าเลยปลายเท้าเล็กน้อย
      ก้มลำตัวให้หัวไหล่อยู่ในแนวระดับของเข่า

๑.๓ ยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อย น้ำหนักตัวอยู่ที่ปลายเท้า
      ทั้งสองข้าง ตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้า ใต้ฝ่าเท้า

๑.๔ จับมือในท่าที่ถูกต้อง แขนทั้งสองเหยียดตึง
      ตามองที่ลูกบอล
แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการเล่นลูกสองมือล่าง

แบบฝึกที่ ๑

คนหนึ่งยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อม อีกคนหนึ่งจับลูกบอลสองมือให้ลูกบอลอยู่ในระดับ
สะโพกห่างจากผู้ฝึกที่อยู่ ในท่าเตรียมพร้อม ๑ ก้าว ผู้ฝึกก้าวเท้าใดเท้าหนึ่ง
ไปข้างหน้า ๑ ก้าวพร้อมทำท่าอันเดอร์บอล ให้ลูกบอลสัมผัสกับแขน
ณ จุดที่ถูกต้อง ทำเช่นนี้ ๕ - ๑๐ ครั้งแล้วเปลี่ยนกัน

๑. คนหนึ่งยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อม
อีกคนหนึ่งจับลูกบอลสองมือให้ลูกบอล
อยู่ในระดับ สะโพกห่างจากผู้ฝึกที่อยู่
ในท่าเตรียมพร้อม ๑ ก้าว
๒. ผู้ฝึกก้าวเท้าใดเท้าหนึ่ง ไปข้างหน้า
๑ ก้าวพร้อมทำท่าอันเดอร์บอล ให้
ลูกบอล สัมผัสกับแขน ณ จุด
ที่ถูกต้อง
รูปที่ ๑.๑
รูปที่ ๑.๒
แบบฝึกที่ ๒


คนหนึ่งนั่งแยกขา ขาเหยียดตึง จับมืออยู่ในท่าที่ถูกต้องแขนเหยียดตึง
( ผู้ฝึก)อีกคนหนึ่งยืนจับลูกบอลห่างจากผู้ฝึกที่นั่งอยู่ ๑ ก้าว ( ผู้โยน )
ผู้โยน โยนลูกบอลให้ผู้ฝึก ผู้ฝึกเล่นลูกสองมือล่างกลับมาให้ผู้โยนจับบอลไว้ ทำเช่นนี้
้ติดต่อกัน ๕ - ๑๐ ครั้งแล้วเปลี่ยนกัน เมื่อชำนาญแล้วให้เพิ่มระยะห่างเป็น ๒ และ ๓
ก้าวตามลำดับ

๑. คนหนึ่งนั่งแยกขา ขาเหยียดตึง
จับมืออยู่ในท่าที่ถูกต้อง
แขนเหยียดตึง
๒. อีกคนหนึ่งยืนจับลูกบอลห่าง
จากผู้ฝึก ที่นั่งอยู่ ๑ ก้าว ( ผู้โยน )
ผู้โยน โยนลูกบอลให้ผู้ฝึก
๓. ผู้ฝึกเล่นลูกสองมือล่างกลับมาให้
ผู้โยน จับบอลไว้ ทำเช่นนี้้ติดต่อกัน
๕ - ๑๐ ครั้งแล้วเปลี่ยนกัน
รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒
รูปที่ ๒.๓
แบบฝึกที่ ๓


คนหนึ่งนั่งชัน จับมืออยู่ในท่าที่ถูกต้องแขนเหยียดตึง ( ผู้ฝึก)
อีกคนหนึ่งยืนจับลูกบอลห่างจากผู้ฝึกที่นั่งอยู่ ๑ ก้าว ( ผู้โยน ) ผู้โยน โยนลูกบอล
ให้ผู้ฝึก ผู้ฝึกเล่นลูกสองมือล่างกลับมาให้ผู้โยนจับบอลไว้ ทำเช่นนี้ ้ติดต่อกัน ๕ - ๑๐
ครั้งแล้วเปลี่ยนกัน เมื่อชำนาญแล้วให้เพิ่มระยะห่างเป็น ๒ และ ๓ ก้าวตามลำดับ

๑.คนหนึ่งนั่งชัน จับมืออยู่ในท่า
ที่ถูกต้องแขนเหยียดตึง
( ผู้ฝึก)
๒. อีกคนหนึ่งยืนจับลูกบอลห่างจาก
ผู้ฝึกที่นั่งอยู่ ๑ ก้าว ( ผู้โยน )
ผู้โยนโยนลูกบอล ให้ผู้ฝึก
๓. ผู้ฝึกเล่นลูกสองมือล่างกลับมาให้
ผู้โยน จับบอลไว้ ทำเช่นนี้ ้ติดต่อกัน
๕ - ๑๐ ครั้งแล้วเปลี่ยนกัน
รูปที่ ๓.๑
รูปที่ ๓.๒
รูปที่ ๓.๓
แบบฝึกที่ ๔


( ผู้ฝึก)คนหนึ่งยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อม เท้านำ และเท้าตาม ย่อเข่าลง ก้มลำตัวไปข้างหน้า แขนงอเล็กน้อย
ข้อมือทั้งสอง อยู่ระดับเอว (ผู้โยน )อีกคนหนึ่งยืนจับลูกบอลห่างจากผู้ฝึกที่นั่งอยู่ ๓ - ๕ ก้าว โยน
ลูกบอลให้ผู้ฝึก ผู้ฝึกเล่นลูกสองมือล่าง กลับมาให้ผู้โยนจับบอลไว้ ทำเช่นนี้
ติดต่อกัน ๕ - ๑๐ ครั้งแล้วเปลี่ยนกัน
(ขณะเล่นลูกสองมือล่าง เมื่อลูกบอลสัมผัสแขน แขนทั้งสองต้องตึง)

๑.( ผู้ฝึก)คนหนึ่งยืนอยู่ในท่า
เตรียมพร้อม เท้านำ และเท้าตาม ย่อเข่าลง ก้มลำตัวไปข้างหน้า แขนงอเล็กน้อย ข้อมือทั้งสอง
อยู่ระดับเอว
๒. (ผู้โยน )อีกคนหนึ่งยืนจับ
ลูกบอล ห่างจากผู้ฝึกที่นั่งอยู่
๓ - ๕ ก้าว โยน ลูกบอล
ให้ผู้ฝึก
๓. ผู้ฝึกเล่นลูกสองมือล่าง กลับมา
ให้ผู้โยนจับบอลไว้ ทำเช่นนี้
ติดต่อกัน ๕ - ๑๐ ครั้งแล้ว
เปลี่ยนกัน
รูปที่ ๔.๑
รูปที่ ๔.๒
รูปที่ ๔.๓แบบฝึกที่ ๕


ปฏิบัติเหมือนกับแบบฝึกที่ ๔ แต่เปลี่ยนจากการโยนเป็นการทุ่มบอลลงพื้น ๑ ครั้ง

๑.( ผู้ฝึก)คนหนึ่งยืนอยู่ในท่า
เตรียมพร้อม เท้านำ และเท้าตาม ย่อเข่าลง ก้มลำตัวไปข้างหน้า แขนงอเล็กน้อย ข้อมือทั้งสอง
อยู่ระดับเอว
๒. (ผู้ทุ่ม )อีกคนหนึ่งยืนจับ
ลูกบอล ห่างจากผู้ฝึกที่นั่งอยู่
๓ - ๕ ก้าว ทุ่มลูกบอล
ลงพื้นให้ผู้ฝึก
๓. ผู้ฝึกเล่นลูกสองมือล่าง กลับมา
ให้ผู้ทุ่มจับบอลไว้ ทำเช่นนี้
ติดต่อกัน ๕ - ๑๐ ครั้งแล้ว
เปลี่ยนกัน
รูปที่ ๕.๑
รูปที่ ๕.๒
รูปที่ ๕.๓


แบบฝึกเพิ่มเติม

การเล่นลูกด้วยมือล่าง ( under ball )

แบบฝึกที่ ๖
โยนลูกบอลเล่นลูกด้วยมือล่างเคลื่อนที่ ๕ คน
รูป ๑
รูป
รูป ๓
แบ่งผู้เล่นทีมละ ๕ คน ด้านหนึ่งมี
๒ คน (ด้าน ก )อีกด้านหนึ่งมี ๓ คน
(ด้าน ข)
ให้ผู้เล่นคนแรกของด้าน ข ที่มี ๓ คน
ถือลูกบอล แล้วโยนให้ผู้เล่นคนแรก
ของด้าน ก พร้อมกับวิ่งไปต่อท้ายแถว
ด้าน ก ผุ้เล่นคนแรกของด้าน ก ให้เล่น
ลูกด้วยมือล่าง กลับไปไห้ผูู้เล่นคนที่ ๒
ของด้าน ข แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว
ด้าน ข
ผูู้เล่นคนที่ ๒ ของด้าน ข ให้จับ หรือรับลูกบอล เมื่อจับลูกบอลได้แล้ว
ให้โยนไปให้ผู้เล่นคนที่ ๒ของด้าน ก
เล่นลูกด้วยมือล่าง กลับไปไห้ผูู้เล่น
คนที่ ๓ ของด้าน ข แล้ววิ่งไปต่อ
ท้ายแถว ด้าน ขรูป ๔
รูป ๕
รูป ๖
ให้ผู้เล่นปฏิบัติ ในลักษณะเดียวกันกับ
รูปที่ ๑
ให้ผู้เล่นปฏิบัติ ในลักษณะเดียวกันกับ
รูปที่ ๒
ให้ผู้เล่นปฏิบัติ ในลักษณะเดียวกันกับ
รูปที่ ๓


แบบฝึกที่ ๗
ทุ่มลูกบอลเล่นลูกด้วยมือล่างเคลื่อนที่ ๕ คน
รูป ๑
รูป
รูป ๓
แบ่งผู้เล่นทีมละ ๕ คน ด้านหนึ่งมี
๒ คน (ด้าน ก )อีกด้านหนึ่งมี ๓ คน
(ด้าน ข)
ให้ผู้เล่นคนแรกของด้าน ข ที่มี ๓ คน
ถือลูกบอล แล้วทุ่มลูกบอลลงพื้นให้
ผู้เล่นคนแรกของด้าน ก พร้อมกับวิ่ง
ไปต่อท้ายแถวด้าน ก ผุ้เล่นคนแรก
ของด้าน ก ให้เล่นลูกด้วยมือล่าง
กลับไปไห้ผูู้เล่นคนที่ ๒ ของด้าน ข
แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว ด้าน ข
ผูู้เล่นคนที่ ๒ ของด้าน ข ให้จับ หรือรับลูกบอล เมื่อจับลูกบอลได้แล้ว
ให้ทุ่มลูกบอลลงพื้นไปให้ผู้เล่นคนที่
ี่๒ของด้าน ก เล่นลูกด้วยมือล่าง
กลับไปไห้ผูู้เล่นคนที่ ๓ ของด้าน ข
แล้ววิ่งไปต่อ ท้ายแถว ด้าน ขรูป ๔
รูป ๕
รูป ๖
ให้ผู้เล่นปฏิบัติ ในลักษณะเดียวกันกับ
รูปที่ ๑
ให้ผู้เล่นปฏิบัติ ในลักษณะเดียวกันกับ
รูปที่ ๒
ให้ผู้เล่นปฏิบัติ ในลักษณะเดียวกันกับ
รูปที่ ๓