แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา               สาระที่ ๓            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องการยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนที่                     เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................................................................

๑. สาระสำคัญ
         การยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนที่ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นวอลเลย์บอล ผู้เล่น
ที่ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ จะสามารถทราบวิถี ทิศทาง และความเร็วของลูกบอลได้ อีกทั้ง
ก่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ว่องไว การตัดสินใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนข่วยเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย ทางจิต และนำไปใช้ในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          สาธิตการยืนท่าเตรียมพร้อม และการเคลื่อนที่ในการเล่นวอลเลย์บอลได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ อธิบายและแสดงท่าการยืนเตรียมพร้อมในการเล่นวอลเลย์บอลได้ถูกต้อง ๓ – ๕ ครั้ง
          ๓.๒ อธิบายและแสดงท่าการเคลื่อนที่แบบสไลด์ด้านข้าง ด้านหลัง แบบวิ่งได้ ๓ – ๕ ครั้ง

๔. สาระการเรียนรู้
          ๔.๑ การยืนเตรียมพร้อมในการเล่นวอลเลย์บอล
          ๔.๒ การเคลื่อนที่แบบสไลด์ไปด้านนห้า ด้านซ้าย และด้านหลัง
          ๔.๓ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๒ อยู่ในเนื้อหาความรู้ที่ ๔.๑ เรื่อง การยืนเตรียมพร้อม
                 และการเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ และแบบฝึกปฏิบัติที่ ๔.๑ เรื่อง การฝึกการ
                 เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ดังแนบอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ และสื่อวีดิโอซีดี เรื่อง
                 การเคลื่อนที่เล่นวอลเลย์บอล

๕. กิจกรรมการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที)
               ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอน แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสำรวจรายชื่อนักเรียน
                         ทุกคน ความสะอาด การแต่งกายและสุขภาพของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
                         และความปลอดภัย
              ๕.๑.๒ นักเรียนทุกกลุ่มบริหารร่างกาย โดยการวิ่งรอบสนามวอลเลย์บอล จำนวน
                        ๒ รอบ พร้อมทั้งบริหารหัวไหล่ แขน ข้อมือ และลำตัว ท่าละ ๒๐ ครั้ง

                         
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน และเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
                        ขณะเล่น หรือฝึกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้
              ๕.๑.๓ ครูสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ในการชม การแข่งขัน การเล่นทีม
                        เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ของ
                       ทักษะที่ทุกคนควรทราบและเป็นพื้นฐานต่อไป
          ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที)
               ๕.๒.๑ นักเรียนศึกษาสื่อวีดีโอซีดี เรื่อง การเคลื่อนที่เล่นวอลเลย์บอล
                        (เวลา ๘ นาที) และศึกษาภาพประกอบที่ ๔.๑ เรื่อง ท่าเตรียมพร้อม และ
                        การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ โดยครูผู้สอนคอย ให้การช่วยเหลือ อธิบาย
                        พร้อมสาธิตเสริมความรู้ประกอบภาพจาก วีดีโอซีดี เพื่อให้นักเรียน เกิด
                        ความเข้าใจยิ่งขึ้น และปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน
                        ได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
          ๕.๓ ขั้นฝึกหัด (๑๐ – ๑๕ นาที)
               ๕.๓.๑ หลังจากนักเรียนชมวีดิโอซีดี และดูภาพประกอบที่ ๔.๑ เรื่อง ท่า
                         เตรียมพร้อมและการเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ แล้ว นักเรียนแบ่งกลุ่ม
                         กลุ่มละ ๔ คน ฝึกปฏิบัติแบบฝึกที่ ๔.๑ เรื่อง การเคลื่อนที่ในลักษณะ
                         ต่างๆ ที่ครูนำภาพมาให้ดู โดยเลือกฝึกปฏิบัติกลุ่มละ ๒ แบบ
          ๕.๔ ขั้นใช้ (๑๐ -๑๕ นาที)
               ๕.๔.๑ นักเรียนร่วมกันคิดแบบฝึก การเคลื่อนที่เล่นบอล กลุ่มละ ๑ แบบ
                         ฝึกปฏิบัติโดยนำทักษะต่างๆจากสื่อวีดีโอซีดี มาประยุกต์ใช้ ครูผู้สอน
                         คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และปรับปรุงแก้ไข
          ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที)
               ๕.๕.๑ นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุปความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
                         การยืน การเตรียมพร้อม และการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
              ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสุขปฏิบัติ (ทำความสะอาดร่างกาย เช่น มือ แขน
                         และใบหน้า)

๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อแหล่งการเรียนรู้
          ๖.๑ ชุดเครื่องเล่นซีดี จอทีวี (นำเสนอบนเวทีโรงยิม สถานที่เรียนวอลเลย์บอล
                ชมแล้วสาธิตและฝึกได้ทันที)
          ๖.๒ ภาพประกอบเนื้อหาความรู้ที่ ๔.๑ เรื่อง การยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนที่เล่น
                ลูกบอลแบบต่างๆ          ๖.๓ แบบฝึกปฏิบัติที่ ๔.๑ เรื่อง แบบฝึกการเคลื่อนที่แบบบต่างๆ
          ๖.๔ ลูกวอลเลย์บอล ๒๐ – ๒๕ ลูก
          ๖.๕ สื่อวีดีโอซีดี เรื่อง การยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนที่ เล่นลูกบอลแบบต่างๆ

๗. การวัดผลและประเมินผล
          ๗.๑ วิธีวัด / สิ่งที่วัด
               ๗.๑.๑ สังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม การยืนเตรียมพร้อม และ
                         การเคลื่อนที่เล่นลูกบอลแบบต่างๆ
          ๗.๒ เครื่องมือวัด
               ๗.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม การยืนเตรียมพร้อม และ
                         การเคลื่อนที่เล่นลูกบอลแบบต่างๆ
          ๗.๓ เกณฑ์การวัด
               ๗.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่
                        ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
          ๘.๑ นักเรียนสามารถเข้าไปชมการยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ที่
                 เป็นภาพเคลื่อนไหว ได้จาก Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley
                 เรื่องการยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนที่
          ๘.๒ หนังสือความรู้เพิ่มเติม และตำราการเล่น วอลเลย์บอลจากแหล่งเรียนรู้ทั่วๆไป


 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                                     ลงชื่อ........................................ หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                                             (........................................ )
                                                            ............../.............../..............


ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                      
                                ลงชื่อ........................................ รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
                                        (........................................ )
                                       ............../.............../..............


ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
                                       
                                             
                                             ลงชื่อ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                    (........................................)
                                                   ............../.............../..............

 
                               บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

๑. ผลการสอน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................                                        
     
 ๒. ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                                      
                                                 
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ...................................
                                                                               ( นายสหะชัย แสงสุนทร )
 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)
เรื่อง..................................ชั้น.......................กลุ่มที่.........
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............
คำชี้แจง พิจารณาใส่คะแนน ( ๓,๒,๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรงกับการปฏิบัติกิจกรรม
ตามเกณฑ์การประเมิน
ชื่อ-สกุล
เลขที่
พฤติกรรมการประเมิน
หมายเหต


๓๐
๑.
                        เกณฑ์คะแนน
การประเมิน
๓ =ดี
๒ =ปานกลาง
๑ =ปรับปรุง
--------------
เกณฑ์การผ่าน
ได้คะแนน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
( ไม่น้อยกว่า๑๕คะแนน )

๒.
                       
๓.
                       
๔.
                       
๕.
                       
๖.
                       
๗.
                       
๘.
                       
๙.
                       
๑๐.
                       
๑๑.
                       
๑๒.
                       
หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ครูผู้สอน นักเรียน เพื่อน ตามความเหมาะสม

                                                                 ลงชื่อ..............................ผู้ประเมิน
                                                                         ลงชื่อ..............................ผู้สอน


เนื้อความรู้ที่ ๔.๑
เรื่องการยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนที่เล่นลูกบอล
๑. ท่าการยีนเตรียมพร้อม    
     ๑.๑ ยืนเท้าทั้งสองขนานกัน หรือเท้าใดเท้าหนึ่ง
           อยู่ข้างหน้าห่างกัน ประมาณ ๑ ช่วงไหล่
     ๑.๒ ย่อเข่าลงให้หัวเข่าเลยปลายเท้าเล็กน้อย ก้ม
           ลำตัวให้หัวไหล่อยู่ในแนวระดับของเข่า
รูปที่ ๑ ก     ๑.๓ ยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อย น้ำหนักตัวอยู่ที่ปลายเท้า
           ทั้งสองข้าง ตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้า ใต้ฝ่าเท้า
     ๑.๔งอข้อศอก ยกมือทั้งสองขึ้นเหนือหัวเข่า
           ตามองที่ลูกบอล ดังรูปที่ ๑ ก – ๑ ข
รูปที่ ๑ ข
๑) ก้าวเท้าทั้งสองข้าง อย่างรวดเร็ว สลับกันบนพื้นไปในทิศทางที่ต้องการ
๒) การเคลื่อนไหวแบบวิ่ง เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ไปเล่นลูกบอลที่ลอยมาตก
ห่างตัว ของผู้เล่นทางด้านหน้า และด้านหลัง ดังรูปที่ ๒.๑ ก – ๒.๑ ค

รูปที่ ๒.๑ ก
รูปที่ ๒.๑ ข
รูปที่ ๒.๑ ค
๒.๒ การเคลื่อนที่แบบสไลด

มีวิธีการ และขั้นตอนดังนี้

ด้านข้างซ้าย - ขวา

๑) ก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
เป็นเท้านำ

๒) ลากเท้าอีกข้างหนึ่งที่
เป็นเท้า ตามเข้ามาชิดเท้า
ข้างแรก

๓) จังหวะที่เท้าตามเข้าชิด
เท้านำให้ดีดเท้านำออกไป
ด้านข้าง ดังรูปที่ ๒.๒ ก
หรือด้านหน้าดังรูปที่ ๒.๒ ข
อีก ให้ทำในลักษณะต่อเนื่อง

๔) การเคลื่อนไหวแบบสไลด์
อาจ เรียกสั้นๆ ว่า “ ก้าวชิด
ก้าวชิด “

๕) การเคลื่อนไหวแบบสไลด์
นี้ เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่
ไปเล่นลูกบอลที่ลอยมาตก
ใกล้ตัวของผู้เล่นทั้งทางซ้าย
ขวา - หน้า - หลัง

ด้านหน้า - หลัง

รูปที่ ๒.๒ ก
รูปที่ ๒.๒ ข

                 
ด้านข้างซ้าย - ขวา                          ด้านหน้า - หลัง

   
   

การเคลื่อนที่แบบสไลด


เนื้อหาความรู้ที่ ๔.๒
ความปลอดภัยในขณะฝึก และเล่นวอลเลย์บอล


๑. ความปลอดภัยด้านตัวผู้เล่น
๑.๑ ควรเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและตรวจสุขภาพก่อนฝึกกีฬาหรือร่วมเล่นกีฬา
๑.๒ ต้องอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นทุกครั้ง
๑.๓ ต้องรู้หลักในการทรงตัวและรับน้ำหนักตัวเอง หากลงไม่ถูกหลัก ข้อเท้าอาจแพลง       หรือเคล็ดขัดยอกได้
๑.๔ ควรได้รับอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
๑.๕ ควรทำความเข้าใจกติกาการเล่นและศึกษาเทคนิคการเล่นลูกต่าง ๆ ที่ถูกวิธี       ถ้าการเล่นไม่ถูกเทคนิค วิธีการอาจทำไห้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น นิ้วเคล็ด
      ข้อเท้าแพลง รองช้ำ เป็นต้น
๑.๖ ไม่ควรเล่นกีฬาติดต่อกันนาน ๆ
๑.๗ ควรรู้วิธีการปฐมพยาบาลพอสมควร
๑.๘ ถ้ารู้ว่าร่างกายผิดปกติควรหยุดออกกำลังกาย
๑.๙ แต่งกายให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬา หรือไม่ใส่เครื่องประดับ เช่น แหวน นาฬิกา
      แว่นตา ฯลฯ
๑.๑๐ ควรปฏิบัติตามมารยาทของผู้เล่นที่ดี
๑.๑๑ ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์

๒. ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม
๒.๑ ตรวจอุปกรณ์ และสถานที่ทุกครั้งก่อนเล่นกีฬา
๒.๒ พื้นสนามเรียนเสมอกัน ไม่มีเศษวัสดุ เช่น ก้อนหิน ก้อนกรวด หรือกระดาษฯลฯ
๒.๓ ถ้าสนามอยู่ติดกำแพง ควรมีที่ป้องกัน เช่น แผ่นฟองน้ำ
๒.๔ เสา และตาข่ายต้องแข็งแรงทนทาน
๒.๕ ตาข่ายที่ขึงด้วยลวดธรรมดาหรือลวดสลิง ควรเก็บหัวลวดให้มิดชิด
๒.๖ ลูกบอลการสูบลมให้พอดี ไม่แข็งแรงหรืออ่อนไป ลูกบอลแข็งจะทำให้นิ้วเจ็บ
๒.๗ ผู้ดูกีฬาควรปฏิบัติตามมารยาทของการเป็นผู้ดูที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
      แก่นักกีฬา
๒.๘ ไม่ควรเล่นในสนามที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือขณะฝนตกแบบฝึกที่ ๑
การเคลื่อนที่ แบบสไลด์ท่ามือเปล่า

อยู่ในท่าเตรียมพร้อมแล้วเคลื่อนที่แบบสไลด์ตามคำสั่งผู้นำกลุ่ม
ไปข้างซ้าย ข้างขวา ข้างหน้า และข้างหลัง โดยเคลื่อนที่ – หยุด
เช่น ซ้าย-หยุด,ขวา-หยุด,หน้า-หยุด และหลัง-หยุด
ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๓

รูปที่ ๑.๑
รูปที่ ๑.๒
รูปที่ ๑.๓


ด้านข้างซ้าย - ขวา                          ด้านหน้า - หลัง

การเคลื่อนที่แบบสไลดอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเลี้ยงลูกวอลเลย์บอลในลักษณะคล้ายการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลแล้ว
เคลื่อนที่ แบบสไลด์ ไปข้างซ้าย ข้างขวา ข้างหน้า และข้างหลัง โดยเคลื่อนที่ – หยุด
พร้อมจับลูกบอล ๒ มือย่อตัวลง เช่น ไปทางซ้าย-หยุด , ขวา-หยุด
หน้า-หยุด และหลัง-หยุด ดังรูปที่ ๒.๑ – ๒.๓

รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒
รูปที่ ๒.๓

ใช้ผู้ฝึก ๒ คน คือ ๑ ผู้เล่น ๒ ผู้โยน มีวิธีฝึกดังนี้
ผู้ฝึกอยู่ในท่าเตรียมพร้อม ผู้โยนจับลูกบอล โยนไปทางซ้าย หรือทางขวาของผู้ฝึกห่าง
จากผู้ฝึกประมาณ ๒ ก้าว ผู้ฝึกเคลื่อนที่แบบสไลด์ ไปตามทิศทางที่ผู้โยนโยน
ลูกบอลมาให้โดยเคลื่อนที่ – หยุด พร้อมจับลูกบอล ๒ มือย่อตัวลง
เช่นไปทางซ้าย-หยุด , ไปทางขวา-หยุด แล้วสับเปลี่ยนกัน
ดังรูปที่ ๓.๑ – ๓.๓

รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒
รูปที่ ๒.๓

ใช้ผู้ฝึก ๒ คน คือ ๑ ผู้เล่น ๒ ผู้โยน มีวิธีฝึกดังนี้
ผู้ฝึกอยู่ในท่าเตรียมพร้อม ผู้โยนจับลูกบอล โยนไปด้านหน้าของผู้ฝึกห่างจาก
ผู้ฝึกประมาณ ๒ ก้าว ผู้ฝึกเคลื่อนที่แบบวิ่ง ไปตามทิศทางที่ผู้โยน โยนลูกบอลมาให้
โดย เคลื่อนที่ – หยุด พร้อมจับลูกบอล ๒ มือย่อตัวลง แล้วสับเปลี่ยนกัน
ดังรูปที่ ๔.๑ – ๔.๓

รูปที่ ๔.๑
รูปที่ ๔.๒
รูปที่ ๔.๓