แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา               สาระที่ ๓            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล                เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................................................................

๑. สาระสำคัญ
          การสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล จะก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
ประสาทตากับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้ทราบถึงลักษณะการยืดหยุ่น น้ำหนักของ
ลูกบอลเพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น ตลอดจนสามารถใช้มือและ
แขน บังคับลูกวอลเลย์บอลไปในทิศทางที่ต้องการและสามารถนำไปใช้ในการ
ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          นักเรียนสามารถปฏิบัติการออกกำลังกาย ด้วยกิจกรรมการสร้างความคุ้นเคยกับ
ลูกวอลเลย์บอลได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ สามารถแสดงการถ่ายน้ำหนักตัวของร่างกายจากการโยน การรับ และการส่ง
                ลูกบอลได้ ๕ – ๑๐ ครั้ง
          ๓.๒ สามารถปฏิบัติการสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอลได้อย่างสัมพันธ์กัน
                และปลอดภัย

๔. สาระการเรียนรู้
          ๔.๑ การสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอลด้วยการโยน ขว้าง ทุ่ม กลิ้ง ตี
                และเลี้ยง
          ๔.๒ การสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอลด้วยการส่ง และการรับ
          ๔.๓ รายละเอียดข้อ ๔.๑– ๔.๒ อยู่ในเอกสารเนื้อหาความรู้ที่ ๓.๑ เรื่อง การสร้าง
                ความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล และแบบฝึกปฏิบัติที่ ๓.๑ เรื่อง เกมแข่งขัน
                สร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล ดังแนบอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

๕. กิจกรรมการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที)
               ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอน แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสำรวจรายชื่อ
                         นักเรียน ความสะอาด การแต่งกาย และสุขภาพของนักเรียนทุกคน

                           เพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัย
               ๕.๑.๒ นักเรียนทุกกลุ่มบริหารร่างกาย โดยแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ
                         และผู้ตามในการบริหารร่างกายตามลำดับดังนี้
                                   ๑) วิ่งยกเข่าสูงอยู่กับที่ ๓๐ วินาที
                                   ๒) กระโดดตาม ๒๐ ครั้ง
                                   ๓) กระโดดตบใต้ขา ๒๐ ครั้ง
                                   ๔) นั่งก้มตัว มือแตะปลายเท้า ๒๐ ครั้ง
                                   ๕) บริหารข้อมือ ข้อเท้า เข่า ๒๐ ครั้ง
               ๕.๑.๓ ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก และความยืดหยุ่น ของ
                         ลูกวอลเลย์บอล พร้อมสาธิตและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้าง
                         ความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล ที่เป็นทักษะพื้นฐาน ในการฝึกทักษะ
                         อื่นๆต่อไป
          ๕.๒ ขั้นสอน (๕ – ๑๐ นาที)
               ๕.๒.๑ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาความรู้ที่ ๓.๑ เรื่อง การสร้างความคุ้นเคย
                         กับลูกวอลเลย์บอล จากนั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ อธิบาย พร้อม
                         สาธิตการฝึกปฏิบัติท่าการสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล ตามหัวข้อ
                         ที่กลุ่มจับฉลากได้ โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแล ช่วยเหลือ ร่วมสาธิต และ
                         เสริมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์จนครบทุกกลุ่ม
          ๕.๓ ขั้นฝึก (๑๕ – ๒๐ นาที)
               ๕.๓.๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกฝึกปฏิบัติ โดยเลือกท่าการสร้างความคุ้นเคย กับ
                         ลูกวอลเลย์บอล กลุ่มละ ๕ ท่า
               ๕.๓.๒ ครูนำภาพแบบฝึกปฏิบัติที่ ๓.๑ แบบฝึกที่ ๑ , ๒ , ๓ ที่แนบอยู่ท้ายแผนการ
                         จัดการเรียนรู้ที่ ๓ ให้นักเรียนชม และตัวแทนนักเรียนสาธิตตัวอย่างแบบฝึก
                         ทั้ง ๓ แบบ ให้นักเรียนทุกคนชม จากนั้นนักเรียนทุกกลุ่มแยกฝึกปฏิบัติ
         
๕.๔ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที)
               ๕.๕.๑ นักเรียนทุกกลุ่มรวมแถวตอน และร่วมกันอภิปราย ซักถาม ตอบปัญหา
                         แสดงความคิดเห็น สรุปการสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล โดยครู
                         คอยให้คำแนะนำ และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญา เศรษฐกิจ
                         พอเพียง ให้นักเรียนมีความตระหนัก และบังเกิดกับนักเรียนทุกคน
              ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสุขปฏิบัติ ( ทำความสะอาดร่างกาย เช่น มือ แขน
                         และใบหน้า )
๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้
          ๖.๑ ใบงานที่ ๓.๑ เรื่องท่าการสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล
          ๖.๒ แบบฝึกปฏิบัติที่ ๓.๑ เรื่อง เกมแข่งขันสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล
          ๖.๓ ลูกวอลเลย์บอล ๒๕ - ๓๐ ลูก

๗. การวัดผลและประเมินผล
          ๗.๑ วิธีการวัด / สิ่งที่วัด
               ๗.๑.๑  สังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความคุ้นเคย
                         กับลูกวอลเลย์บอล
          ๗.๒ เครื่องมือวัด
               ๗.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความคุ้นเคย
                         กับลูกวอลเลย์บอล
          ๗.๓ เกณฑ์การวัด
               ๗.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
                         ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
          ๘.๑ ครูแนะนำให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากห้องสมุด ห้อง e-learning
                จากเว็บไซต์ วอลเลย์บอล http://school.obec.go.th/volley


 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                                     ลงชื่อ........................................ หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                                             (........................................ )
                                                            ............../.............../..............


ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                      
                                ลงชื่อ........................................ รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
                                        (........................................ )
                                       ............../.............../..............


ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
                                       
                                             
                                             ลงชื่อ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                    (........................................)
                                                   ............../.............../..............

 
                               บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

๑. ผลการสอน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................                                        
     
 ๒. ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                                      
                                                 
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ...................................
                                                                               ( นายสหะชัย แสงสุนทร )
 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)
เรื่อง..................................ชั้น.......................กลุ่มที่.........
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............
คำชี้แจง พิจารณาใส่คะแนน ( ๓,๒,๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรงกับการปฏิบัติกิจกรรม
ตามเกณฑ์การประเมิน
ชื่อ-สกุล
เลขที่
พฤติกรรมการประเมิน
หมายเหต


๓๐
๑.
                        เกณฑ์คะแนน
การประเมิน
๓ =ดี
๒ =ปานกลาง
๑ =ปรับปรุง
--------------
เกณฑ์การผ่าน
ได้คะแนน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
( ไม่น้อยกว่า๑๕คะแนน )

๒.
                       
๓.
                       
๔.
                       
๕.
                       
๖.
                       
๗.
                       
๘.
                       
๙.
                       
๑๐.
                       
๑๑.
                       
๑๒.
                       
หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ครูผู้สอน นักเรียน เพื่อน ตามความเหมาะสม

                                                                 ลงชื่อ..............................ผู้ประเมิน
                                                                         ลงชื่อ..............................ผู้สอน

๑.
๒.
 เลี้ยงลูกบอลลง
 พื้นติดต่อกัน
กลิ้งบอลบนพื้น
เป็นวงกลมรอบขา
ทั้งสองของตนเอง

ฝึกการรับ-ส่ง
ลูกบอลเป็นวงกลม
รอบเอวตนเอง
นั่งโยนและรับลูก
บอลข้าม ศีรษะทาง
ด้านข้างจากซ้าย
ไปขวาสลับกัน

การกลิ้งลูกบอล
ลอดใต้ขาเป็นเลข
แปดรอบตนเอง
ถือลูกบอลไว้ข้างหลัง
ก้มตัวไปข้างหน้า
พร้อมกับ เหวี่ยงแขน
ขึ้นให้ลูกบอลลอยพุ่ง
ไปข้างหน้าแล้ววิ่ง
ตามไปเก็บลูกบอล

ยืนใช้ข้อเท้าหนีบ
ลูกบอลแล้วกระโดด
ไปข้างหน้า
โยนลูกบอลขึ้นเหนือ
ศีรษะเตะเท้าข้างหนึ่ง
ไปข้างหน้าพร้อมกับ
ตบมือระหว่างขาทั้ง
สอง แล้วรับลูกบอลไว้

๑๐
ยืนใช้เข่าหนีบ
ลูกบอลแล้วกระโดด
ไปข้างหน้า
นั่งส่งลูกบอลให้กระ
ดอนกับกำแพงเมื่อลูก
บอลกระดอนกลับมาก
็รับไวทำติดต่อกันโดย
ไม่ให้ลูกตกพื้น

๑๑
๑๒
เดาะลูกบอลด้วยแขน
เพียงข้างเดียวติดต่อ
กันสลับซ้ายขวา
ฝึกการรับ-ส่งลูกบอล
เป็นวงกลมรอบเข่า
ตนเอง

๑๓
๑๔
นั่งโยน - รับลูกบอล
ขึ้นเหนือศีรษะตนเอง
ทำติดต่อกัน
หันหน้าเข้าหากันถือลูก
บอลไว้ข้างหลังก้มตัว
ไปข้างหน้าแล้วส่งลูก
บอลลอยพุ่งไปยังคูท
ี่เตรียมคอยรับลูกบอลอยู่

๑๕
๑๖
หันหลัง รับ-ส่งบอลแบบ
       ลอดใต้ขา สลับส่งข้าม
       ศรีษะตนเอง ให้คู่
ทุ่มบอลกระดอนพื้น
๑ ครั้งให้คู่ทำ
สลับกันไปมา

๑๗
๑๘

หันหลังส่งลูกบอล
ด้านข้างลำตัวให้คู่
สลับซ้ายและขวา

หันหน้าเข้าหากัน
ขาเหยียดตรง
รับ-ส่งลูกบอล
ให้คู่สลับไปมา

๑๙
๒๐
ใช้ขาหนีบลูกบอล
ส่งให้คู่
กลิ้งลูกบอลบนพื้น
ลอดใต้ขาไปด้านหลัง
ให้คู่คู่ได้บอลแล้ววิ่ง
ไปข้างหน้าและทำใน
ลักษณะเดียวกัน


เกมส่งบอลลอดใต้ขาสลับเหนือศีรษะ
คนที่ ๑ ส่งลูกบอลลอดใต้ขาไปด้านหลังให้คนที่ 2 คนที่ 2 รับลูกบอลแล้วส่ง
ข้ามศรีษะไปด้านหลังให้คนต่อไป คนต่อไปก็ส่งลอดใต้ขาอีก สลับกัน
อย่างนี้จนครบคน กลุ่มใดส่งลูกบอลครบก่อนชนะเกมส่งบอลลอดใต้ขาไปด้านหลัง
รับส่งลูกบอลใต้ขาไปด้านหลังให้ผู้เล่นในกลุ่ม คนสุดท้าย
วิ่งขึ้นมาหัวแถวเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มเกมส่งบอลด้านข้างลำตัวเป็นวงกลม
ผู้เล่นยืนเป็นวงกลม คนที่ ๑ ส่งลูกบอลด้านข้างลำตัวไปให้ผู้เล่นคนที่ ๒
คนที่ ๒ ส่ง ลูกบอลด้านข้างลำตัว ให้ผู้เล่นคนที่ ๓ ทำเช่นนี้จนถึง
ผู้เล่นคนสุดท้าย การส่งให้ส่งแบบมือต่อมือ
ห้ามโยนให้กัน