แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา               สาระที่ ๓             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องการบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพ     เวลา ๑ ชั่วโมง
.................................................................................................................................

๑. สาระสำคัญ
          ผู้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี มักเป็นผู้มีจิตใจร่าเริง แจ่มใสด้วย ดังนั้นการบริหารร่างกาย
และการเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกายจะทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา และปฏิบัติ
ิหน้าที่ การงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเมื่อร่างกายได้ออกกำลังกายแล้วยังช่วยให้ระบบ
ต่าง ๆ มีการประสานสัมพันธ์เป็นอย่างดี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นการลดภาวะ
การเจ็บป่วย ของประชากรได้เป็นอย่างดี

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          นักเรียนสามารถสาธิตท่าการบริหารร่างกาย และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ นักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ สามารแสดงท่ากายบริหาร เพื่อการเสริมสร้าง
                สมรรถภาพทางกาย ได้ถูกต้องอย่างน้อย ๕ ท่า
          ๓.๒ นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ถูกต้อง

๔. สาระการเรียนรู้
          ๔.๑ การบริหารร่างกาย
                      -  การบริหารกล้ามเนื้อ เช่น ขา ท้อง และหลัง
                      -  การบริหารส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ข้อมือ ข้อเท้า หัวไหล่ คอ เอว
                         และลำตัว
          ๔.๒ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
          ๔.๓ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๒ อยู่ในเนื้อหาความรู้ที่ ๒.๑ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพ
                ทางกาย และเนื้อหาความรู้ที่ ๒.๒ เรื่อง ท่าการบริหารร่างกาย ดังแนบอยู่ท้าย
                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

 ๕. กิจกรรมการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที)
               ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอน แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มสำรวจรายชื่อ
                         นักเรียน ความสะอาด การแต่งกาย และสุขภาพของนักเรียนทุกคนใน
                         กลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัย ในการร่วมกิจกรรม
              ๕.๑.๒ ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายจำเป็น
                         ต้องมีการบริหารร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายก่อนการเล่น
                         และหลังการเล่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะอื่น ๆ ต่อไป
         ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที)
              ๕.๒.๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหาความรู้ที่ ๒.๑ เรื่อง การเสริมสร้าง
                         สมรรถภาพทางกาย และเนื้อหาความรู้ที่ ๒.๒ เรื่องท่าการบริหารร่างกาย                          และร่วมกันอภิปราย สรุปผล โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะ และสาธิตเพิ่มเติม
          ๕.๓ ขั้นฝึก (๑๐ – ๑๕ นาที)
               ๕.๓.๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกฝึกปฏิบัติ โดยเลือกท่าการบริหารร่างกายจากเนื้อหา
                         ความรู้ที่ ๒.๒ เรื่องท่าการบริหารร่างกาย กลุ่มละ ๕ ท่า และร่วมกันคิด
                         ท่าบริหารร่างกายของกลุ่มเองอีก ๕ ท่า ฝึกปฏิบัติท่าละ ๑๐ ครั้ง โดย
                         ครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และปรับปรุง แก้ไข ในกรณที่นักเรียน
                         ไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง จนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
         ๕.๔ ขั้นใช้ (๘ – ๑๐ นาที)
               ๕.๔.๑ แข่งขันเกม “ ท่าบริหารร่างกาย ”
               วิธีการแข่งขัน
                         ๑) แต่ละกลุ่มเลือกท่าบริหารร่างกาย กลุ่มละ ๓ ท่า
                         ๒) บริหารร่างกาย ท่าละ ๒๐ ครั้ง
                         ๓) กลุ่มใดบริหารร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียง เป็นระเบียบ มีความ
                              สามัคคี และเข้มแข็งมากที่สุดเป็นกลุ่มที่ชนะ
          ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที)
               ๕.๕.๑ นักเรียนทุกกลุ่มรวมแถวตอนสรุปอภิปรายถึงประโยชน์ของการบริหาร
                          ร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้
                          นักเรียนได้เสนอแนวทางพัฒนาและปรับปรุง โดยครูผู้สอนคอยให้
                          คำแนะนำ เสนอแนะเพิ่มเติม
               ๕.๕.๒ นักเรียนสรุปท่าบริหารร่างกายของกลุ่ม ที่นักเรียนร่วมกันคิดเอง โดย
                          มีภาพและคำอธิบายท่า จำนวน ๕ ท่า ส่งเป็นผลงานในคาบเรียนต่อไป               ๕.๕.๓ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสุขปฏิบัติ (ทำความสะอาดร่างกาย เช่น มือ แขน
                          และใบหน้า)

๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้
          ๖.๑ เนื้อหาความรู้ที่ ๒.๑ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
          ๖.๒ เนื้อหาความรู้ที่ ๒.๒ เรื่อง ท่าการบริหารร่างกาย
          ๖.๓ อุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลเท่าที่จะนำมาแสดงได้

๗. การวัดผลและประเมินผล
          ๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
               ๗.๑.๑ สังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
                         และการบริหารร่างกาย
         ๗.๒ เครื่องมือวัด
               ๗.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพ
                         ทางกายและการบริหารร่างกาย
          ๗.๓ เกณฑ์การวัด
               ๗.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
                         ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
          ๘.๑ นักเรียนควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล และตำรา
                 การเล่นวอลเลย์บอลจากแหล่งเรียนรู้ทั่วๆไป


 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                       
                                                     ลงชื่อ........................................ หัวหน้ากลุ่มสาระ
                                                             (........................................ )
                                                            ............../.............../..............


ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

                                      
                                ลงชื่อ........................................ รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
                                        (........................................ )
                                       ............../.............../..............


ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
                                       
                                             
                                             ลงชื่อ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                    (........................................)
                                                   ............../.............../..............

 
                               บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

๑. ผลการสอน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................                                        
     
 ๒. ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                                      
                                                 
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      ลงชื่อ...................................
                                                                               ( นายสหะชัย แสงสุนทร )
 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)
เรื่อง..................................ชั้น.......................กลุ่มที่.........
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............
คำชี้แจง พิจารณาใส่คะแนน ( ๓,๒,๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรงกับการปฏิบัติกิจกรรม
ตามเกณฑ์การประเมิน
ชื่อ-สกุล
เลขที่
พฤติกรรมการประเมิน
หมายเหต


๓๐
๑.
                        เกณฑ์คะแนน
การประเมิน
๓ =ดี
๒ =ปานกลาง
๑ =ปรับปรุง
--------------
เกณฑ์การผ่าน
ได้คะแนน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
( ไม่น้อยกว่า๑๕คะแนน )

๒.
                       
๓.
                       
๔.
                       
๕.
                       
๖.
                       
๗.
                       
๘.
                       
๙.
                       
๑๐.
                       
๑๑.
                       
๑๒.
                       
หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ครูผู้สอน นักเรียน เพื่อน ตามความเหมาะสม

                                                                 ลงชื่อ..............................ผู้ประเมิน
                                                                         ลงชื่อ..............................ผู้สอนเนื้อหาความรู้ที่ ๒.๑
เรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

          สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการประกอบกิจกรรมหรือ
การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังกาย และการบริหารร่างกาย
สามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น การวิ่ง การเล่นกีฬา ฯลฯ การออกกำลังกาย และการ
บริหารร่างกายทำให้เกิดความแข็งแรง ความว่องไว ความอดทน ความเร็ว ฯลฯ ทั้งนี้
ทำให้ระบบการทำงานของร่างกายถูก กระตุ้นให้พัฒนาขึ้น

สมรรถภาพต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้
๑) ความแข็งแรง คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการหดตัว การทำงานและสามารถ
     เคลื่อนไหวได้มากที่สุด เช่น ยุบข้อ , ลุกนั่ง, วิดพื้น , ยกดัมเบลล์

๒) ความเร็ว คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาน้อยถึง
     จุดหมายก่อน เช่น วิ่งซิกแซกหลบหลีกสิ่งกีดขวาง , คลานไปหน้า-หลังอย่างรวดเร็ว
    
ก้าวไป ๑๐ ก้าวแล้วหมุนตัวกลับหลัง , วิ่งมาอย่างรวดเร็ว และกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
     วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ในระยะทาง ๕๐ - ๑๐๐ เมตร

๓) กำลัง คือ ความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อในการหดตัวอย่างฉับพลัน
     เพื่อทำงานได้อย่างรวดเร็ว เช่นยืนกระโดดไกล , ไต่เชือก , วิ่งกระโดดข้าม
     ขว้างลูกบอลให้ไกลที่สุด , กระโดดแตะที่สูง หรือผนังห้อง

๔.ความอดทน คือ ความสามารถที่จะออกแรงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน โดย
     ร่างกายสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว หรือใช้สมองและประสาท หรือปฏิบัติ
     งานอื่นๆ ซ้ำในการเข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษา หรือเล่นกีฬาในอิริยาบถต่างๆ เช่นเดิน
     ทางไกล , วิ่งระยะทางอย่างน้อย ๑,๕๐๐ เมตร , กระโดดเชือกติดต่อกันอย่างน้อย ๕
    นาที ,วิ่งอยู่กับที่ติดต่อกัน อย่างน้อย ๕ นาที

๕) ความอ่อนตัว คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวได้ง่ายและสะดวก โดยข้อต่อ
     ต่าง ๆ และกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นยืนกระโดดหมุนตัวกลับลงสู่พื้นด้วย
     ปลายเท้าทั้งสอง , ยืนเขย่งด้วยปลายเท้า ยกแขนเสมอไหล่ , ยืนเท้าเดียวกางแขน
     ก้มตัวไปหน้ายกเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้นไปด้านหลัง ขนานกับพื้น , เดินบนไม้กระดานแผ่นเดียว
     วางหนังสือบนศีรษะไม่ให้หนังสือตก

๖) ความคล่องตัว คือ ความสามารถในการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยอาศัย
     ความคล่องแคล่วว่องไว เช่นวิ่งกลับตัว , วิ่งกลับตัวตามกำหนดเวลา , กระโดดสูง ๕ ครั้ง


     ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ถ้าจะให้ได้ผลดี ผู้เล่นจำเป็นจะต้องรู้จักการบริหาร
ร่างกายก่อนและหลังการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อ เอ็น
และข้อต่อของร่างกายเตรียมพร้อมที่จะออกกำลังกาย เพิ่มจากสภาวะปกติ เพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บ อันอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อยึด หรือหดตัวอย่างรวดเร็ว
การบริหารร่างกายในแต่ละครั้ง ควรประกอบไปด้วยการบริหารส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
     - ร่างกายส่วนบน ได้แก่ คอ แขน ไหล่ และหลังส่วนบน
     - ร่างกายส่วนกลางหรือลำตัว ได้แก่ ท้อง หลังและสะโพก
     - ร่างกายส่วนล่าง ได้แก่ ขา และเท้า

แบบฝึก
เรื่องท่าการบริหารร่างกาย


ท่าที่ ๑ 

วิ่งเหยาะ ๆรอบสนาม

(เสริมความแข็งแรงและ
ความอดทนทั่วไป)

ท่าที่ ๒ 
กระโดดปรบมือเหนือ
ศีรษะ (สร้างความแข็งแรง
และ ความอดทนทั่วไป)

ท่าที่ ๓ 
ก้ม - เงยศีรษะ
(บริหารคอ)
ท่าที่ ๔
หมุนแขนไปด้านหน้า และหลังเป็นวงกลม (บริหารข้อต่อหัวไหล่)

ท่าที่ ๕
ดึงเข่าทีละข้างเข้าชิดอก
(บริหารข้อเข่า และขา)
ท่าที่ ๖
ก้มตัวแตะพื้นขาเหยียดตึง
(ความอ่อนตัว)

ท่าที่๗
มือประสานท้ายทอย
บิดตัว สลับซ้าย ขวา
(บริหารเอว และลำตัว)
ท่าที๘
นอนหงายยกศีรษะขึ้นมาดู
ปลายเท้า (บริหารคอ)

ท่าที๙
วิดพื้น (สร้างความแข็งแรง
ให้ข้อมือ แขน และไหล่)
ท่าที๑๐
นอนคว่ำ ยกลำตัวท่อนบนและ
ขาพ้นจากพื้น (บริหารหลัง)

ท่าที๑๑
นั่งยองๆมือประสาน
ท้ายทอย กระโดดสลับ
ปลายเท้าซ้ายขวา
ท่าที๑๒
นั่งขาเหยียดตรงแยกขา
ทั้ง๒ออกก้มตัวและบิด
ลำตัวใช้ปลายนิ้วมือขวา
แตะปลายเท้าซ้ายทำ
สลับซ้าย และขวา

ท่าที๑๓
ลุกนั่ง เข่างอ ๔๕ องศา (บริหารกล้ามเนื้อท้อง)
ท่าที๑๔
ลุกนั่งขาราบ ศอกแตะเข่า (บริหารกล้ามเนื้อท้อง)

ท่าที๑๕
ยืนย่อบนปลายเท้า เหยียดแขนทั้งสองไปข้าง
หน้า (บริหารข้อเท้า และฝึกการทรงตัว)
ท่าที๑๖
บิดขาไขว้ข้ามมาแตะ
ปลายนิ้วมือ (บริหารข้อสะโพกและ
โคนขา)

ท่าที๑๗
นอนตะแคงข้าง
ยกขาขึ้นลง ทีละข้าง (บริหารสะโพกและโคนขา)
ท่าที๑๘
นอนหงายยกขาขึ้นลงทีละข้าง (บริหารโคนขา)

ท่าที๑๙
นอนหงายราบกับพื้น
แขน เหยียดเหนือศีรษะ
ยกลำตัว และเท้าขึ้น
เหวี่ยงแขน และเท้า
แตะกัน (ตัวV)
ท่าที๒๐
คว่ำตัวมือเท้าพื้น แขน
ตึง ขาเหยียดตรง ดึง
เท้าทั้งสองเข้ามาชิด
ลำตัว แล้วเหยียดขาทั้ง
สองออกไปใหม่ ทำสลับกัน

ท่าที๒๑
นั่งเหยียดปลายเท้า ก้ม
ลำตัวไปข้างหน้าใช้มือ
จับข้อเท้า (ความอ่อนตัว)
ท่าที๒๒
ยืนหันหน้าหากัน ใช้มือ
จับไหลซึ่งกันและกัน กดลำตัวของเพื่อนให้
ลงต่ำ (บริหารลำตัว)

ท่าที๒๓
จับคู่หันหลังชนกัน จับข้อมือเพื่อนให้
นอนราบทับหลังก้มตัว
ให้มาก (ความอ่อนตัว)
ท่าที๒๔
จับคู่เพื่อนยืนข้างเข้าหา
กัน ให้ยกแขนที่อยู่ด้าน
นอกขึ้นเหนือศีรษะ แขน
ด้านในจับมือกันไว้และออก
แรงดึงจากแขนที่อยู่เหนือ
ศีรษะ (บริหารไหล่)

ท่าที๒๕
จับคู่ยืนหันหน้าเข้าหากัน ต่างคนต่างยกเท้าซ้ายให
้เพื่อนจับที่ข้อเท้าโดยทั้ง
คู่สปริงด้วยปลายเท้าขวา
พร้อม ๆ กัน (กำลังขา)
ท่าที๒๖
บริหารข้อมือและข้อเท้า

ท่าที๒๗
แขนเหยียดตึงเหนือศีรษะ
พร้อมกับเอียงลำตัวด้าน
ข้างซ้ายและขวา
ท่าที๒๘
ยืนไขว้ขาก้มแตะ

ท่าที๒๙
กระโดดตบใต้ขา
สลับซ้ายขวา
ท่าที๓๐
ก้มแตะสลับปลายเท้า