การวอล์คคลิ้งTRAVELLING คือ เคลื่อนที่ไปพร้อมกับลูก แสดงกำหมัดทั้ง สองข้าง
หมุนรอบกันข้างหน้าลำตัว (ROTATE FISTS) เป็นการผิดระเบียบที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุด เกิดขึ้นการพาลูกบอล
เคลื่อนที่เกิน 2 จังหวะโดยที่ลูกไม่โดนพื้น ถือเป็น travelling หรือ walking นั่นเอง ดังรูปที่ 01รูปที่ 01JUMP BALL คือ ลูกกระโดด ยกหัวแม่มือทั้งสองข้างขึ้นเหนือ ศีรษะ (THUMBS UP)
เกิดขึ้นเมื่อลูกบอลออกนอกสนาม โดยลูกบอลได้ถูกผู้เล่นทั้งสองฝ่ายพร้อมๆ กัน หรือกรณีผู้ตัดสินไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นผู้ถูกลูก
ครั้งสุดท้าย หรือกรณีผู้ตัดสินมีความเห็นไม่ตรงกัน ให้เล่นใหม่โดยโยนลูกกระโดด ณ วงกลมใกล้กับที่เกิดเหตุ ถ้าลูกบอลติดค้าง
อยู่บนส่วนประกอบของห่วงประตูให้เริ่มเล่นใหม่ด้วยลูกกระโดย โดยผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่เส้นโยนโทษที่ใกล้ที่สุด เว้นแต่ภาวะ
เช่นนั้นเกิดระหว่างการโยนโทษเนื่องจาก การฟาวล์เทคนิค ผู้ฝึกหรือผู้เล่นสำรอง หรือไม่ก็เกิดในกรณีที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย
เกิดการยึดบอลไว้พร้อมกันซึ่งเป็นลูกผิดระเบียบอีกอย่งหนึ่ึง ดังรูปที่ 02รูปที่ 02

ILLEGAL DRIBBLE คือ เลี้ยงลูกผิดระเบียบ แบมือคว้ำมือทั้ง 2ข้าง เคลื่อนหลังมือขึ้นลง
ข้างหน้าลำตัวคล้ายท่าเลี้ยงลูก (PATTING MOTION) เป็นการผิดระเบียบที่เกิดขึ้นบ่อยเช่นกัน เกิดจากการที่ผู้เล่น
ที่กำลังครอบครองบอลนั้นถ้าเกิดการเคาะบอลและจับลูกบอลไปแล้ว จะไม่สามารถเคาะบอลได้อีก หรือกรณีที่ผู้ครอบครอง
ลูก บอลเลี้ยงบอล สองมือในเวลาเดียวกัน ไม่งั้นจะเกิดกรณีนี้หรือที่เรียกว่า Double Ball นั่นเอง ดังรูปที่ 03รูปที่ 03

TEACHNICAL FOUL คือ การฟาวล์ทางเทคนิค กรรมการจะ ยกแบฝ่ามือสองข้างแตะกัน
เหนือศรีษะเป็นรูปตัวที (FORM T. PALM SHOWING) ผู้เล่นต้องไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ตัดสินและคำเตือนของเจ้าหน้าที่
และไม่ใช้วิธีการต่างๆ อันผิดวิสัยของนักกีฬา มิฉะนั้น จะเป็นการฟาล์วทางเทคนิค

       บทลงโทษ ให้บันทึกผู้กระทำผิดหนึ่งครั้งและปรับให้อีกฝ่ายหนึ่งได้โยนโทษ 2 ครั้ง ต่อความผิด 1 ครั้ง ถ้าเป็น
การกระทำที่จงใจและกระทำเช่นนั้นอยู่เสมออาจจะปรับฟาล์วเสียสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน

      นอกจากี้ การเกิดการฟาล์วเทคนิคนั้นยังเกิดได้ในกรณีอื่นอีกเช่น การฟาล์วเทคนิคระหว่างฝึกเมื่อระหว่าง
พักครึ่งเวลา และระหว่างพักก่อนเวลาเพิ่มพิเศษให้เริ่มเล่นด้วยลูกกระโดดที่วงกลมกลางสนามหลังจากโยนโทษแล้ว
และยังเกิดกับผู้ฝึกหรือผู้เล่นสำรองได้อีกด้วยโดยจะมีบทลงโทษให้ปรับและบันทึกฟาล์วแก่ผู้ฝึกที่กระทำผิด 1 ครั้ง
และให้หัวหน้าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งกำหนดตัวผู้โยนโทษ 1 ครั้ง ของความผิดแต่ละครั้ง ขณะโยนโทษไม่ให้ผู้เล่นอื่น
ยืนตามแนวเขตโทษ และให้ฝ่ายที่โยนโทษส่งลูกเข้าเล่นจากเส้นข้างตรงกึ่งกลางสนามไม่ว่าลูกจะลง ห่วงประตู
หรือไม่ก็ตาม ถ้าเป็นความผิดที่ร้ายแรงและกระทำผิดบ่อยๆผู้ฝึกอาจจะถูกเชิญออกนอกสนามและให้ผู้ช่วย ทำหน้าที่แทน
ถ้าขานฟาล์วเทคนิคผู้ฝึกหรือผู้ช่วยผู้ฝึกให้ทำโทษโดยการยิงลูกโทษ 2 ครั้ง ้าขานฟาล์วเทคนิคผู้เล่น หรือผู้เล่นสำรอง
ให้ทำโทษโดยจดบันทึกฟาล์ว 1 ครั้ง และให้ยิงประตูโทษ 2 ครั้ง ดังรูปที่ 04รูปที่ 04

INTINTIONAL FOUL คือ การฟาวล์เจตนาหรือขาดน้ำใจนักกีฬาใช้มือข้างหนึ่ง จับข้อมือ
อีกข้างหนึ่ง เหนือศีรษะ (GRASP WRIST) เป็นการฟาล์วบุคคลที่ทำผิดโดยเจตนา เป็นลักษณะของการทำฟาล์ว
ระหว่างการฟาล์วบุคคลกับการฟาล์วอย่างร้ายแรงต้องออกจากการแข่งขัน ผู้เล่นที่ทำฟาล์วเจตนาซ้ำๆ อาจให้ออก
จากการแข่งขันได้ผูู้้เล่นที่ไม่ตั้งใจเล่นลูกแต่ทำให้เกิดการถูกต้องตัว คู่ต่อสู้ถือเป็น การฟาล์วเจตนา
      บทลงโทษ บันทึกฟาล์วบุคคล 1 ครั้ง แล้วให้โยนประตูโทษ 2 ครั้ง แต่ถ้าฟาล์วขณะโยนประตูและลูกลงห่วง
ให้นับได้คะแนนและโยนโทษอีก 1 ครั้ง
ดังรูปที่ 05รูปที่ 05

HOLDING คือ การยึด การดึงหรือฉุด แสดงสัญญาณฟาวล์แล้วจับข้อมือแขนอีกข้างหนึ่งข้างหน้า
ระดับลำตัว (SIGNAL FOUL, GRASP WRIST) ดังรูปที่ 06รูปที่ 06

PUSHING คือ การผลักแสดงสัญญาณฟาวล์แล้วใช้มือแบทั้ง สองข้างแสดงท่าผลักข้างหน้าระดับหน้าอก
(SIGNAL FOUL IMITATE PUSH) เป็นการฟาล์วด้วยการผลัก ดังรูปที่ 07รูปที่ 07

Time In สัญญาณมือบอกเวลาในการแข่งขันกรรมการให้ผู้เล่นเริ่มเล่นจากการขอเวลานอก จากการหยุึด
การแข่งขันจากการส่งลูกนอกสนาม ฯลฯ ดังรูปที่ 08รูปที่ 08

Time out or Stop Clock เมื่อเกิดเวลานอกขึ้น และเจ้าหน้าที่ได้ให้สัญญาณกรณีต่อไปนี้ต้องหยุด
นาฬิกา ผิดระเบียบการเล่น ฟาวล์ ลูกยึด เมื่อมีการชักช้าผิดปกติ ในการนำลูกบอลตายเข้ามาเล่น เมื่อหยุดการเล่นมีผู้เล่นบาดเจ็บ
หรือเมื่อผู้ตัดสินให้ผู้เล่นออกนอกสนาม เมื่อมีคำสั่งหยุดเล่นด้วยเหตุผลบางประการของผู้ตัดสินเมื่อสัญญาณ 30 วินาที ดังรูปที่ 09รูปที่ 09

Cancle "ยกเลิกคะแนน หรือยกเลิกการเล่น เช่น เกิดการฟาล์วก่อนที่จะยิงประตู แล้วฝ่ายบุกนั้นยิงประตูเข้าไป
แต่ลูกนั้นไม่นับ กรรมการจะเป่าเพื่อบอกยกเลิกลูกที่ยิงเข้าไม่ให้เป็นคะแนน หรือ ในกรณีที่ยุติการเล่นเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน
ดังรูปที่ 10รูปที่ 10

3-point Field goal เมื่อฝ่ายบุกยิงประตูนอกเส้นสามคะแนนแล้วยิงประตูเข้า กรรมการจะยก
สัญญาณมือเพื่อแสดงให้รู้ว่าลูกนั้นมี 3 คะแนน กับผู้เล่น เจ้าหน้าที่ และผู้ชม
ดังรูปที่ 11รูปที่ 11


Personal Foul ฟาล์วบุคคล คือการที่ผู้เล่นได้ถูกต้องตัวผ่ายคู่ต่อสู้ ได้แก่ การสกัดกั้น, การจับหรือยึด
การเข้าป้องกันข้างหลัง, การจับ ยึด ชน ขัดขา กีดกันการเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้, ผู้เล่นกีดกัน, ผู้เลี้ยงลูก ต้องไม่ชนหรือถูกต้องตัว
คู่ต่อสู้ระหว่างเลี้ยงลูกเข้าไป หรือต้องไม่พยายามเลี้ยงลูกเข้าไปในรพหว่างผู้เล่นผ่ายป้องกัน 2 คน หรือระหว่างคู่ต่อสู้กับเส้น
เขตสนาม เว้นแต่จะมีที่พอแล้วหลบหลีกไป
          บทลงโทษ ปรับโทษฟาล์วบุคคลต่อผู้กระทำผิด 1 ครั้ง ทุกกรณี ถ้าทำฟาล์วแก่ผู้เล่นในขณะที่ไม่อยู่ในลักษณะกำลัง
ยิงประตู ให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของฝ่ายที่ถูกทำฟาล์วส่งบอลเข้าเล่นทางเส้นข้างใกล้ที่เกิดเหตุ ถ้าฟาล์วในขณะโยนประตู
ถ้าบอลลงห่วงให้นับคะแนนเหมือนยิงประตูธรรมดาและให้โยนโทษอีก 1 ครั้ง แต่ถ้าบอลไม่ลงห่วงให้มีการโยนโทษ 2 ครั้ง
(แต่ในกรณีที่ผู้โยนประตูในระยะ 3 คะแนน ก็จะได้โยนโทษ 3 ครั้ง) ดังรูปที่ 12รูปที่ 12

Double Foul คือ การที่ผู้เล่นสองคนของทั้งสองฝ่ายทำฟาล์วซึ่งกันและกันหรือเวลาใกล้กัน
เมื่อมีการฟาล์วคู่เกิดขึ้น ไม่มีการโยนโทษ แต่ให้บันทึกฟาล์วบุคคลแก่ผู้เล่นที่ทำฟาล์วทั้งคู่ ให้เริ่มเล่นต่อไปด้วย
ลูกกระโดดที่วงกลมใกล้กับที่เกิดเหตุ เว้นแต่ได้มีการยิงประตูเข้าห่วง ในขณะเดียวกับการฟาล์วคู่ก็ให้ส่งลูกเข้าเล่น
จากเส้นหลัง ตามกติกาการส่งลูกเข้าเล่นจากเส้นหลัง ดังรูปที่ 13รูปที่ 13


Goaltending คือ การที่ลูกบอล ได้ลอยไปยังจุดสูงสุดแล้วและกำลังจะลงห่วง แต่มีผู้เล่นไปปัดออก
ผู้ตัดสินจะถือว่าลูกนั้นได้คะแนน (แต่ในเมืองไทยส่วนมากจะไม่ค่อยเห็น) ดังรูปที่ 14รูปที่ 14

3-second Rule Inflaction ผู้เล่นต้องไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เขตกำหนดของฝ่ายคู่ต่อสู้เกิน
3 วินาที เขตกำหนด คือ เขตระหว่างเส้นหลัง กับขอบนอกของเส้นโยนโทษ ในขณะที่บอลอยู่ในครอบครองของฝ่าย
ถึงแม้ว่าลูกบอลออกนอกเขตเพื่อส่งเข้ามาเล่นใหม่ก็นับ 3 วินาทีด้วย เส้นทุกเส้นที่กำหนดบริเวณเขต 3 วินาที
ไม่ใช้บังคับในขณะที่บอลลอยอยู่ในอากาศ การละเมิดบทบัญญัตินี้ถือว่าเป็นการผิดระเบียบ   ดังรูปที่ 15รูปที่ 15


Blocking เป็นการฟาล์วบุคคลเนื่องจากการที่ผู้เล่นกีดกัน คือพยายามขวางคู่ต้อสู้มิให้ผ่านไป
สู่จุดหมายและผู้ที่ไม่พยายามเล่นลูกถ้าเกิดถูกต้องตัวกันขึ้น ตนเองต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ดังรูปที่ 16รูปที่ 16


Illegal Use of Hands เป็นการฟาล์วบุคคลเนื่องจากเกิดการใช้มือผิดระเบียบ เช่น การนำมือไปตี
เป็นต้น   ดังรูปที่ 17รูปที่ 17

สัญญาณมือ เมื่อยิงประตูได้ 1 คะแนน   ดังรูปที่ 18รูปที่ 18

 สัญญาณมือ เมื่อยิงประตูได้ 2 คะแนน  ดังรูปที่ 19รูปที่ 19

สัญญาณมือ ให้เดินเวลา 24 วินาทีใหม่  ดังรูปที่ 20รูปที่ 20

สัญญาณมือ เมื่อมีการเปลี่ยนตัว  ดังรูปที่ 21รูปที่ 21

สัญญาณมือ อนุญาตให้เป็นผู้เล่นในสนาม หรืออนุญาตให้เข้าสนาม  ดังรูปที่ 22รูปที่ 22

สัญญาณมือ เมื่อมีการขอเวลานอก  ดังรูปที่ 23รูปที่ 23

สัญญาณมือ เมื่อมีการผิดระเบียบการเลี้ยงลูกบอล โดยใช้มือพักลูกบอล   ดังรูปที่ 24รูปที่ 24

สัญญาณมือ ผิดระเบียบ 5 วินาที   ดังรูปที่ 25รูปที่ 25


สัญญาณมือ ผิดระเบียบ 8 วินาที  ดังรูปที่ 26รูปที่ 26


สัญญาณมือ ผิดระเบียบ 30 วินาที   ดังรูปที่ 27รูปที่ 27

สัญญาณมือ ผิดระเบียบการพาลูกบอลกลับสู่แดนหลัง   ดังรูปที่ 28

   

รูปที่ 28


สัญญาณมือ ผิดระเบียบ ใช้เท้าเล่นลูกบอล  ดังรูปที่ 29รูปที่ 29

สัญญาณมือ เมื่อลูกบอลออกนอกสนาม หรือบอกทิศทางการส่งลูกบอล  ดังรูปที่ 30รูปที่ 30

สัญญาณมือ แสดงหมายเลขผู้เล่น ( หมายเลข 7 )  ดังรูปที่ 31รูปที่ 31

สัญญาณมือ แสดงหมายเลขผู้เล่น ( หมายเลข 15 )   ดังรูปที่ 32รูปที่ 32

สัญญาณมือ แสดงการฟาล์วเมื่อมีการใช้ศอก   ดังรูปที่ 33รูปที่ 33

สัญญาณมือ เมื่อมีการชน หรือกระแทก   ดังรูปที่ 34รูปที่ 34

สัญญาณมือ เมื่อฝ่ายครอบครองลูกบอลกระทำฟาล์ว   ดังรูปที่ 35รูปที่ 35


สัญญาณมือ เมื่อมีการฟาล์วเสียสิทธิ์   ดังรูปที่ 36รูปที่ 36


สัญญาณมือ เมื่อมีการโยนโทษ 1 ครั้ง   ดังรูปที่ 37รูปที่ 37


สัญญาณมือ เมื่อมีการโยนโทษ 2 ครั้ง   ดังรูปที่ 38รูปที่ 38


สัญญาณมือ เมื่อมีการโยนโทษ 3 ครั้ง   ดังรูปที่ 39รูปที่ 39


สัญญาณมือ เมื่อฟาล์วแจ้งทิศทางการส่งลูกบอล  ดังรูปที่ 40รูปที่ 40


สัญญาณมือ แจ้งการโยนโทษ 1 ครั้ง (ในเขตโยนโทษ)   ดังรูปที่ 41รูปที่ 41


สัญญาณมือ แจ้งการโยนโทษ 1 ครั้ง (นอกเขตโยนโทษ)    ดังรูปที่ 42รูปที่ 42


สัญญาณมือ แจ้งการโยนโทษ 2 ครั้ง (ในเขตโยนโทษ)    ดังรูปที่ 43รูปที่ 43


สัญญาณมือ แจ้งการโยนโทษ 2 ครั้ง (นอกเขตโยนโทษ)    ดังรูปที่ 44รูปที่ 44


สัญญาณมือ แจ้งการโยนโทษ 3 ครั้ง (ในเขตโยนโทษ)    ดังรูปที่ 45รูปที่ 45


สัญญาณมือ แจ้งการโยนโทษ 3 ครั้ง (นอกเขตโยนโทษ)    ดังรูปที่ 46รูปที่ 46