แบบฝึกที่ ๒   รับลูกบอลก้าวเท้ายิงประตู
 
แบ่งผู้ฝึกเป็น ๔ กลุ่ม ตั้งแถวตอน แล้วเริ่มโดย
๑. ผู้ฝึกยืนห่างจากลูกบอลที่วางอยู่บนพื้น ๕ เมตร
๒. วิ่งแล้วใช้เท้าที่ถนัด ( เท้าข้างขวา ) กระโดดข้ามลูกบอล พร้อมทั้ง
ใช้มือทั้งสองข้าง จับลูกบอลที่เพื่อนถืออยู่
๓. เท้าที่ถนัดลงสู่พื้น นับเป็นจังหวะที่ ๑
๔. ก้าวเท้าอีกข้างหนึ่งลงสู่พื้น ( เท้าข้างซ้าย ) นับเป็นจังหวะที่ ๒
๕ ให้กระโดดลอยตัวพ้นพื้น พร้อมยกเท้าอีกข้างหนึ่ง ( เท้าข้างขวา ) งอเข่าไปข้างหน้า พร้อมยิงประตูแบบคว่ำมือ หรือแบบหงายมือ
 
การก้าวเท้ายิงประตูแบบคว่ำมือ
 
มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
๑. ขณะเคลื่อนที่เข้ารับลูกบอล หรือเลี้ยงลูกบอลอยู่ ให้จับลูกบอลในขณะที่เท้า
ข้างขวา ก้าวตกลงพื้นนับเป็นจังหวะที่ ๑ ( ยิงประตูด้วยมือข้างขวา )
๒. ก้าวเท้าอีกข้างหนึ่ง ( เท้าข้างซ้าย )พร้อมทั้งเตรียมตั้งลูกบอลเพื่อยิงประตู
ูแบบคว่ำมือ เป็นจังหวะที่ ๒
๓. ให้กระโดดลอยตัวพ้นพื้น พร้อมยกเท้าอีกข้างหนึ่ง ( เท้าข้างขวา ) งอเข่าไป
ข้างหน้า ตั้งมือพร้อมยิงประตู การลอยตัวให้ลอยตัวให้สูงที่สุดและใกล้ห่วงประตู
มากที่สุด แล้ว จึงปล่อยลูกบอลเข้าหาห่วงประตู
๔. เมื่อลงสู่พื้นมักจะลงด้วยเท้าที่ละข้างให้ลงด้วยปลายเท้าคล้ายกับการก้าวเท้าวิ่ง
หมายเหตุ ถ้ายิงประตูด้วยมือข้างซ้าย ให้จับลูกบอลในขณะที่เท้าข้างซ้ายก้าว
ตกลง พื้น
 
การก้าวเท้ายิงประตูแบบหงายมือ
มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
๑. ขณะเคลื่อนที่เข้ารับลูกบอล หรือเลี้ยงลูกบอลอยู่ ให้จับลูกบอลในขณะที่เท้าข้างขวา
ก้าวตกลงพื้นนับเป็นจังหวะที่ ๑ ( ยิงประตูด้วยมือข้างขวา )
๒. ก้าวเท้าอีกข้างหนึ่ง ( เท้าข้างซ้าย )พร้อมทั้งเตรียมตั้งลูกบอลเพื่อยิงประตูแบบ
หงายมือ เป็นจังหวะที่ ๒
๓. ให้กระโดดลอยตัวพ้นพื้น พร้อมยกเท้าอีกข้างหนึ่ง ( เท้าข้างขวา ) งอเข่าไปข้าง
หน้า หงาย มือใต้ลูกบอลพร้อมยิงประตู การลอยตัวให้ ลอยตัว ให้สูงที่สุดและใกล้
ห่วงประตูมากที่สุด แล้วจึงปล่อยลูกบอลเข้าหาห่วงประตู
๔. เมื่อลงสู่พื้นมักจะลงด้วยเท้าที่ละข้างให้ลงด้วยปลายเท้าคล้ายกับการก้าวเท้าวิ่ง
หมายเหตุ ถ้ายิงประตูด้วยมือข้างซ้ายให้จับลูกบอลในขณะที่เท้าข้างซ้ายก้าว
ตกลงพื้น
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แบบฝึกที่ ๑   ถือลูกบอลก้าวเท้ายิงประตู

แบ่งผู้ฝึกเป็น ๔ กลุ่ม ตั้งแถวตอน แล้วเริ่มโดย
๑. ผู้ฝึกยืนถือลูกบอล ห่างจากลูกบอลอีกลูกหนึ่งที่วางอยู่ บนพื้น ๕ เมตร
๒. วิ่งแล้วใช้เท้าที่ถนัด ( เท้าข้างขวา ) กระโดดข้าม ลูกบอล
๓. เท้าที่ถนัดลงสู่พื้น นับเป็นจังหวะที่ ๑
๔. ก้าวเท้าอีกข้างหนึ่งลงสู่พื้น ( เท้าข้างซ้าย ) นับเป็นจังหวะที่ ๒
๕ ให้กระโดดลอยตัวพ้นพื้น พร้อมยกเท้าอีกข้างหนึ่ง ( เท้าข้างขวา )
งอเข่าไปข้างหน้า พร้อมยิงประตูแบบ คว่ำมือ หรือแบบหงายมือ

 
   แบบฝึกที่   ก้าวเท้ายิงประตูจากการรับลูกบอล
แบบฝึกที่ ๑ ก้าวเท้ายิงประตูจากการรับลูกบอล
วิธีปฏิบัติ
๑. ผู้ฝึกตั้งแถวตอนห่างจากผู้ส่งลูกบอล ๕ เมตร
๒. ผู้ฝึกคนแรก ( หมายเลข ๑ ) ส่งลูกบอลให้
ผู้เล่น A ( ผู้ทำหน้าที่ส่งลูกบอล ) แล้ววิ่ง
ไปรับลูกบอลจาก ผู้เล่น A ที่ส่งลูกบอลกลับมาให้

๓. เมื่อผู้ฝึกรับลูกบอลแล้วให้ก้าวเท้ายิงประตู
( Lay up shot ) จากนั้นเก็บลูกบอล แล้วไปต่อ
ท้ายแถว
๔. ผู้ฝึกคนที่ ๒ ( หมายเลข ๒ ) และคนต่อๆไป ให้ปฏิบัติเหมือนผู้ฝึกคนแรก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แบบฝึกที่    เลี้ยงลูกบอลอ้อมหลักก้าวเท้ายิงประต

วิธีปฏิบัติ
๑. ผู้ฝึกตั้งแถวตอนที่หลังเส้นหลัง ด้ายซ้าย หรือด้านขวาของแป้นบาส
๒. ผู้ฝึกคนแรก ( หมายเลข ๑ ) เลี้ยงลูกบอลไปอ้อม
หลักแล้วก้าวเท้ายิงประตู ( Lay up shot ) เมื่อยิง
ประตูแล้วให้เก็บลูกบอลส่งให้คนที่ ๒( หมายเลข ๒ ) จากนั้น ไปต่อท้ายแถว
๓. ผู้ฝึกคนที่ ๒ ( หมายเลข ๒ ) และคนต่อๆไป ให้ปฏิบัติเหมือนกับผู้ฝึกคนแรก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แบบฝึกที่ ๕      เลี้ยงลูกบอลก้าวเท้ายิงประตู
วิธีปฏิบัติ
๑. ผู้ฝึกตั้งแถวตอนที่หลักเริ่มต้น ึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
แป้นบาส ๗ เมตร
๒. ผู้ฝึกคนแรก ( หมายเลข ๑ ) เลี้ยงลูกบอลก้าว
เท้ายิงประตู ( Lay up shot ) จากนั้นเก็บลูกบอล
แล้วไปต่อท้ายแถว
๓. ผู้ฝึกคนที่ ๒ ( หมายเลข ๒ ) และคนต่อๆไป ให้ปฏิบัติเหมือนกับผู้ฝึกคนแรก