แบบฝึกที่ ๒ ยิงประตูเส้นโทษ

วิธีปฏิบัติ
๑. ให้ผู้ฝึกแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นแถวตอน สองแถว
เท่าๆกันหน้าเส้นโยนโทษ
๒. ใช้ลูกบอลแถวละ ๑ ลูก เริ่มเล่นจากคนที่ ๑ ของ
แต่ละแถวยิงประตู เมื่อยิงประตูแล้ว ให้วิ่งไปเก็บ
ลูกบอลแล้วส่งให้คนที่ ๒ จากนั้นไปต่อท้ายแถว
๓. คนที่ ๒ ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนที่ ๑ จนครบทุกคน

 
การยืนยิงประตูมือเดียว
 
 

. ผู้เล่นยืนแยกเท้าประมาณ ๑ ช่วงไหล่ ยืนเท้านำ และเท้าตาม (ยิงด้วยมือขวา) ให้
้เท้าขวาอยู่หน้าโดยยืนให้เต็มฝ่าเท้า ส่วนเท้าซ้ายที่อยู่ด้านหลังให้ยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อย
๒. ตั้งมือที่ใช้ยิงขึ้นระดับไหล่ มืออีกข้างหนึ่งประคองด้านข้างของลูกบอล
๓. ตามองตรงไปยังห่วงประตู ย่อเข่าลงเล็กน้อย ส่งแรงจากเท้า หัวไหล่และอาศัย
แรงจากการหักข้อมือ การสปริงของนิ้วมือ โดยให้ลูกบอลลอยโด่งลงในห่วงประตู
๔. ลักษณะของลูกจะหมุนกลับเล็กน้อย ใช้นิ้วบังคับลูกบอลให้ลอยสูงโค้งไปตาม
ทิศทาง ที่ต้องการ แขนที่ยิงประตูเคลื่อนที่ตามทิศทางที่ยิงลูกบอลออกไป


 
การยืนยิงประตู ๒ มือ

๑. ผู้เล่นยืนแยกเท้าประมาณ ๑ ช่วงไหล่ ปลายเท้าเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อย สายตามองที่
ห่วงประตู
๒. จับลูกบอลให้นิ้วหัวแม่มือทาบอยู่ด้านหลัง หันหัวแม่มือเข้าหากัน งอเข่าเล็กน้อย
ยกส้นเท้าหลัง น้ำหนักตัวทิ้งลงที่เท้าหน้า
๓. ส่งแรงจากเท้าสู่หัวไหล่และแขน ผลักลูกบอลออกไปตามทิศทางที่เล็งไว้ ให้ลูกบอล
ลอยโค้งลงห่วงประตูและหมุนกลับเล็กน้อย แขนทั้งสองที่ผลักลูกบอลออกไปให้
เหยียดตึงและนิ้วมืออยู่ในลักษณะตามทิศทางที่ลูกเคลื่อนที่ออกไป

 
การกระโดดยิงประตู
๑. ผู้เล่นยืนแยกเท้าประมาณ ๑ ช่วงไหล่ ปลายเท้าเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อย สายตามองที่ ห่วงประตู
๒. ย่อเข่าและย่อตัวลงพอถนัดเพื่อตั้งลูกบอลตามท่าที่ผู้ยิงถนัด มือเดียวหรือสองมือ)
๓. กระโดดขึ้นให้ตัวลอย ขณะที่ตัวลอยนิ่งแล้วให้ส่งแรงจากหัวไหล่ แขน และมือที่ถือ
ลูกบอล ผลักลูกบอลให้ลอยโค้งออกไปลงห่วงประตู ตามทิศทางที่ต้องการ
๔. ขณะที่ยิงแล้ว ลำตัว แขนควรเหยียดตรงใช้นิ้วมือบังคับลูกบอลให้ไป
ตามทิศทาง ที่ต้องการ เมื่อยิงแล้วขณะลงสู่พื้นลงด้วยปลายเท้าแล้ว
ย่อเข่าเล็กน้อย เพื่อลดแรงกระแทกของเท้ากับพื้น
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แบบฝึกที่ ๑ จับคู่ยิงประตูใต้ห่วง


วิธีปฏิบัติ
๑. ให้ผู้ฝึกจับคู่กัน คนหนึ่งเป็นผู้ยิงประตู อีกคนหนึ่ง
เป็นผู้เก็บลูกบอล
๒. ผู้ยิงประตูสามารถเคลื่อนที่ไป ณ. จุดใดก็ได้ใต้
ห่วงประตู โดยคู่จะต้องเก็บลูกบอล แล้วส่งให้ตามจุด
ที่ผู้ยิงประตูเคลื่อนที่ไป เช่น เก็บลูกบอลส่งให้
๓. ปฏิบัติเช่นนี้ ๕ - ๑๐ ครั้งแล้วเปลี่ยนกัน

 
   แบบฝึกที่ ๓ เลี้ยงลูกบอลยิงประตูใต้แป้น


วิธีปฏิบัติ
๑. ให้ผู้ฝึกแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นแถวตอน สองแถวเท่าๆกันหน้าเส้นโยนโทษ
๒. ใช้ลูกบอลแถวละ ๑ ลูก เริ่มเล่นจากคนที่ ๑
ของแต่ละแถวเลี้ยงลูกบอลไปยิงประตู ใต้แป้นคนละ
๑ ครั้ง เมื่อยิงประตูแล้วให้เก็บลูกบอลส่งให้คนที่ ๒
จากนั้นไปต่อท้ายแถว
๓. คนที่ ๒ ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนที่ ๑ จนครบทุกคน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่ ๔ เลี้ยงลูกบอลยิงประตูใต้แป้น


วิธีปฏิบัติ
๑. ให้ผู้ฝึกแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นแถวตอน สองแถวเท่าๆกันหน้าเส้นโยนโทษ
๒. ใช้ลูกบอลแถวละ ๑ ลูก เริ่มเล่นจากคนที่ ๑
ของแต่ละแถวเลี้ยงลูกบอลไปยิงประตูใต้แป้นต้องยิงจน
กว่าลูกบอลจะลงห่วง เมื่อยิงลูกบอลลงห่วงแล้ว ให้
เก็บลูกบอลส่งให้คนที่ ๒ จากนั้นไปต่อท้ายแถว
๓. คนที่ ๒ ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนที่ ๑ จนครบทุกคน