เรื่องการยืนเตรียมพร้อมและการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
๑. ท่าการยีนเตรียมพร้อม

 
 
  ๑. ยืนแยกเท้าห่างกันประมาณ 1 ช่วงไหล่ เท้า
ทั้งสองขนานกันหรือใให้เท้าใดเท้าหนึ่งอยู่
ข้างหน้าเล็กน้อยและปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ตรง
๒. ย่อเขา และโน้มลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
ยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นพอสมควรหนักตัวตก
ค่อนมาที่ปลายเท้าทั้งสองข้าง
๓. ยกแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า งอข้อศอก
เล็กน้อย และกางนิ้วมือทั้งสองข้างออกไป
รูปที่ ๑ คล้ายรูปถ้วย รูปที่ ๒
๔. ศีรษะและคางตรง ตามองไปข้างหน้าหรือ
จุดหมายที่ต้องการ ดังรูปที่ ๑ - ๒
 
 
 
รูปที่ ๑
รูปที่ ๒

 

๒. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

๒.๑ การเคลื่อนที่โดยการวิ่ง
๑. ให้ก้าวเท้าซ้ายและเท้าขวาสลับกันอย่างรวดเร็ว
๒. วิ่งลงด้วยปลายเท้าเพื่อลดความเสียดทานทำ
      ให้วิ่งได้ เร็วขึ้น
๓. ลำตัวโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อย สายตามองตรง แขน
      แกว่ง สลับกัน และพร้อมที่จะรับลูกบอลอยู่ตลอดเวลา
      ดังรูปที่ ๑
               รูปที่ ๑

 


 

สไลด์ด้านข้าง
๒.๒ การเคลื่อนที่โดยการสไลด์
สไลด์ด้านหน้า
     ๑ ก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่ง เป็นเท้านำ
๒ ลากเท้าอีกข้างหนึ่งที่เป็นเท้า
ตามเข้ามาชิดเท้าข้างแรก

๓ จังหวะที่เท้าตามเข้าชิดเท้านำ
ให้ดีดเท้านำออกไปด้านข้างอีก
ให้ทำในลักษณะต่อเนื่อง
๔ การเคลื่อนไหวแบบสไลด์ อาจ
เรียกสั้นๆ ว่า “ ก้าวชิด ก้าวชิด

 

 แบบฝึกการเคลื่อนที่เล่นลูกบาสเกตบอลในลักษณะต่างๆ

แบบฝึกเคลื่อนที่ ไลด์ด้านข้าง
 
ใช้ผู้ฝึก ๒ คน ยืนห่างกันประมาณ ๓ - ๕ เมตร ส่งลูกกลับไปกลับมาพร้อมเคลื่อนที่แบบสไลด์ไปด้านซ้าย
หรือด้านขวา ดังรูปที่ ๑
                   รูปที่ ๑

 


 

แบบฝึกเคลื่อนที่ โดยการวิ่ง
    ใช้ผู้ฝึก ๒ คน ยืนห่างกันประมาณ ๓ - ๕ เมตร     ส่งลูกกลับไปกลับมาพร้อมเคลื่อนที่ แบบวิ่ง
    ไปด้านซ้าย หรือด้านขวา ดังรูปที่ ๑
               รูปที่ ๑