การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล
   
๑.
๒.
 เลี้ยงลูกบอลลง
 พื้นติดต่อกัน
การจับลูกบอล
ลอดใต้ขาเป็นเลข
แปดรอบตนเอง

ฝึกการรับ-ส่ง
ลูกบอลเป็นวงกลม
รอบเอวตนเอง
ปั่นบอลบนนิ้ว
ของตนเอง

การกลิ้งลูกบอล
ลอดใต้ขาเป็นเลข
แปดรอบตนเอง
ถือลูกบอลไว้ข้างหลัง
ก้มตัวไปข้างหน้า
พร้อมกับ เหวี่ยงแขน
ขึ้นให้ลูกบอลลอยพุ่ง
ไปข้างหน้าแล้ววิ่ง
ตามไปจับลูกบอล

ยืนใช้ข้อเท้าหนีบ
ลูกบอลแล้วกระโดด
ไปข้างหน้า
จับลูกบอลระหว่าง
ขา สลับมือซ้ายขวา
โดยลูกบอลไม่ตกพื้น

๑๐
ยืนใช้เข่าหนีบ
ลูกบอลแล้วกระโดด
ไปข้างหน้า
จับลูกบอลลอดใต้ขา
ซ้าย และขาขวาสลับ
กันอย่างต่อเนื่อง

๑๑
๑๒
เลี้ยงลูกบอลลอด
ใต้ขาไปข้างหน้า
และข้างหลังสลับกัน
ฝึกการรับ-ส่งลูกบอล
เป็นวงกลมรอบเข่า
ตนเอง

๑๓
๑๔
จับลูกบอลด้วย 2 มือ
แล้วกระโดดทุ่มบอล
ลงพื้น
หันหน้าเข้าหากันถือลูก
บอลไว้ข้างหลังก้มตัว
ไปข้างหน้าแล้วส่งลูก
บอลลอยพุ่งไปยังคู่ที่
เตรียมคอยรับลูกบอลอยู่

๑๕
๑๖
หันหลัง รับ-ส่งบอล
แบบ ลอดใต้ขา สลับส่งข้าม ศรีษะ
ตนเอง ให้คู่
ทุ่มบอลกระดอนพื้น
๑ ครั้งให้คู่ทำ
สลับกันไปมา

๑๗
๑๘

หันหลังส่งลูกบอล
ด้านข้างลำตัวให้คู่
สลับซ้ายและขวา

นั่งหันหน้าเข้าหากัน
รับ-ส่งลูกบอล
ให้คู่สลับไปมา

๑๙
๒๐
ใช้ขาหนีบลูกบอล
ส่งให้คู่
เลี้ยงลูกบอลรอบ
ขาทั้ง 2 ข้าง
ของตนเอง

 


  เกมส่งบอลลอดใต้ขาสลับเหนือศีรษะ
  คนที่ ๑ ส่งลูกบอลลอดใต้ขาไปด้านหลังให้คนที่ 2 คนที่ 2 รับลูกบอล
  แล้วส่งข้ามศรีษะไปด้านหลังให้คนต่อไป คนต่อไปก็ส่งลอดใต้ขาอีก สลับกัน
  อย่างนี้จนครบคน กลุ่มใดส่งลูกบอลครบก่อนชนะ

 
  เกมส่งบอลลอดใต้ขาไปด้านหลัง
  รับส่งลูกบอลใต้ขาไปด้านหลังให้ผู้เล่นในกลุ่ม
  คนสุดท้ายวิ่งขึ้นมาหัว แถวเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่ม
  เกมส่งบอลด้านข้างลำตัวเป็นวงกลมผู้เล่นยืนเป็นวงกลม
  คนที่ ๑ ส่งลูกบอลด้านข้างลำตัวไปให้ผู้เล่นคนที่ ๒ คนที่ ๒ ส่งลูกบอล
  ด้านข้างลำตัว ให้ผู้เล่นคนที่ ๓ ทำเช่นนี้จนถึงผู้เล่นคนสุดท้าย
  การส่งให้ส่งแบบมือต่อมือ ห้ามโยนให้กัน