วิธีการบริหารกายก่อนการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
    การบริหารร่างกายทำได้หลายวิธี จะเป็นวิธีใดก็แล้วแต่ที่สำคัญต้องให้มี
    ผล ต่อการทำงาน ของหัวใจ และปอด    และให้เกิดการเคลื่อนไหว
    ของกล้ามเนื้อ และข้อต่อทั่วร่างกาย ดัง ท่ากายบริหาร ต่อไปนี้

ท่าที่ ๑ 
วิ่งเหยาะ ๆรอบสนาม (เสริมความแข็งแรงและ
ความอดทนทั่วไป)
 
ท่าที่ ๒ 
กระโดดปรบมือเหนือศีรษะ
(สร้างความแข็งแรงและ
ความอดทนทั่วไป)

ท่าที่ ๓ 
ก้ม - เงยศีรษะ (บริหารคอ)
 
ท่าที่ ๔
หมุนแขนไปด้านหน้า และหลังเป็นวงกลม (บริหารข้อต่อหัวไหล่)

ท่าที่ ๕
ดึงเข่าทีละข้างเข้าชิดอก
(บริหารข้อเข่า และขา)
 
ท่าที่ ๖
ก้มตัวแตะพื้นขาเหยียดตึง
(ความอ่อนตัว)

ท่าที่๗
มือประสานท้ายทอยบิดตัว
สลับซ้าย ขวา
(บริหารเอว และลำตัว)
 
ท่าที๘
นอนหงายยกศีรษะขึ้นมาดู
ปลายเท้า (บริหารคอ)

ท่าที๙
วิดพื้น (สร้างความแข็งแรง
ให้ข้อมือ แขน และไหล่)
 
ท่าที๑๐
นอนคว่ำ ยกลำตัวท่อนบนและ
ขาพ้นจากพื้น (บริหารหลัง)

ท่าที๑๑
นั่งยองๆมือประสาน
ท้ายทอย กระโดดสลับ
ปลายเท้าซ้ายขวา
 
ท่าที๑๒
นั่งขาเหยียดตรงแยกขา
ทั้ง๒ออกก้มตัวและบิด
ลำตัวใช้ปลายนิ้วมือขวา
แตะปลายเท้าซ้ายทำ
สลับซ้าย และขวา

ท่าที๑๓
ลุกนั่ง เข่างอ ๔๕ องศา (บริหารกล้ามเนื้อท้อง)
 
ท่าที๑๔
ลุกนั่งขาราบ ศอกแตะเข่า (บริหารกล้ามเนื้อท้อง)

ท่าที๑๕
ยืนย่อบนปลายเท้า เหยียดแขนทั้งสองไปข้าง
หน้า (บริหารข้อเท้า และฝึกการทรงตัว)
 
ท่าที๑๖
บิดขาไขว้ข้ามมาแตะ
ปลายนิ้วมือ (บริหารข้อสะโพกและโคนขา)

ท่าที๑๗
นอนตะแคงข้าง ยกขาขึ้นลง
ทีละข้าง (บริหารสะโพกและโคนขา)
 
ท่าที๑๘
นอนหงายยกขาขึ้นลงทีละข้าง (บริหารโคนขา)

ท่าที๑๙
นอนหงายราบกับพื้น แขน
เหยียดเหนือศีรษะ ยกลำตัว
และเท้าขึ้น เหวี่ยงแขน และเท้าแตะกัน (ตัวV)
 
ท่าที๒๐
คว่ำตัวมือเท้าพื้น แขน
ตึง ขาเหยียดตรง ดึง
เท้าทั้งสองเข้ามาชิด
ลำตัว แล้วเหยียดขาทั้ง
สองออกไปใหม่ ทำสลับกัน
ท่าที๒๑
นั่งเหยียดปลายเท้า ก้ม
ลำตัวไปข้างหน้าใช้มือ
จับข้อเท้า (ความอ่อนตัว)
 
ท่าที๒๒
ยืนหันหน้าหากัน ใช้มือ
จับไหลซึ่งกันและกัน กดลำตัวของเพื่อนให้
ลงต่ำ (บริหารลำตัว)

ท่าที๒๓
จับคู่หันหลังชนกัน จับข้อมือเพื่อนให้
นอนราบทับหลังก้มตัว
ให้มาก (ความอ่อนตัว)
 
ท่าที๒๔
จับคู่เพื่อนยืนข้างเข้าหา
กัน ให้ยกแขนที่อยู่ด้าน
นอกขึ้นเหนือศีรษะ แขน
ด้านในจับมือกันไวและออก
แรงดึงจากแขนที่อยู่เหนือ
ศีรษะ (บริหารไหล่)

ท่าที๒๕
จับคู่ยืนหันหน้าเข้าหากัน ต่างคนต่างยกเท้าซ้ายให
้เพื่อนจับที่ข้อเท้าโดยทั้ง
คู่สปริงด้วยปลายเท้าขวา
พร้อม ๆ กัน (กำลังขา)
 
ท่าที๒๖
บริหารข้อมือและข้อเท้า

ท่าที๒๗
แขนเหยียดตึงเหนือศีรษะ
พร้อมกับเอียงลำตัวด้าน
ข้างซ้ายและขวา
 
ท่าที๒๘
ยืนไขว้ขาก้มแตะ

ท่าที๒๙
กระโดดตบใต้ขา
สลับซ้ายขวา
 
ท่าที๓๐
ก้มแตะสลับปลายเท้า